SKR: "2023 blir Vitalis viktigare än någonsin för kommunerna"

Landets 290 kommuner står inför en enorm kompetensutmaning. Nya lagar öppnar vägar för mer digitala arbetssätt inom vård, omsorg och socialtjänst. Samtidigt ställs krav på kunskap och samverkan.
– Därför är det extra viktigt att träffas. Vitalis blir 2023 den nationella mötesplatsen för kommuner och regioner, säger Pani Hormatipour på SKR.

 

Mot bakgrund av de stora förändringarna sätter nästa års Vitalis, i maj på Svenska Mässan, fokus på kommunperspektivet. Fem högaktuella konferensspår riktar sig direkt till kommunerna: Sammanhållen vård och omsorg, Automatiserat beslutsfattande, Välfärdsteknik, Informationssäkerhet samt Avtalssamverkan.

 

Pani Hormatipour är samordnare för digitalisering inom socialtjänsten på SKR, som är med och utformar programmet. Hon uppmanar alla kommuner att skicka medarbetare till Vitalis:
– Vi ser att Vitalis är en naturlig mötesplats för eHälsa och digitalisering, även för kommuner. 2023 blir konferensen mer relevant än någonsin. Det är viktigt att sätta sig in i vad omställningen innebär, till exempel när det gäller att jobba mer med individen i fokus, krav på nya arbetssätt och informationsförsörjning mellan system. Vi behöver få till en samsyn över hela landet och hjälpas åt att driva på digitaliseringsutvecklingen.

 

Flera stora förändringar står för dörren. En av dem är nya socialtjänstlagen, som nu är under slutberedning. Den möjliggör bland annat för socialtjänsten att kunna arbeta tidigt förebyggande.
– För att klara det och kunna vara tillgänglig i högre utsträckning måste vi utnyttja digitaliseringens möjligheter, understryker Pani.

 

En annan efterlängtad lagändring är sammanhållen vård och omsorg, som träder i kraft redan 1 januari 2023. Den ger kommuner och regioner helt nya möjligheter till digitalt informationsutbyte kring patienter och omsorgstagare.
– Det innebär att vi kan utbyta information mellan regionen och vissa delar av kommunen, kopplat till individer som har behov av både vård och omsorg. Men det kräver också att regioner och kommuner samarbetar. Vilken information pratar vi om? Vilka av våra verksamheter berörs? Hur möjliggör vi detta i praktiken?

Alltså: att skapa förutsättningar för att nyttja lagstiftningen och göra en gemensam plan för färdriktningen.
– Vitalis är ett superbra tillfälle för att mötas, samtala kring detta och hämta kunskap. För såväl verksamhetsnära chefer som strateger, menar Pani.
– Kommuner och regioner behöver verkligen samverka, träffas under ett tak och tillsammans diskutera de här frågorna. Inte minst för att dra erfarenheter av hur man gör på andra håll. Vad kan vi lära oss av det?

 

Hon konstaterar att trycket på den kommunala sektorn fortsätter att öka: antalet äldre ökar och därmed också behovet av stöd, vård och omsorg.
– Vi vet att verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknik kan bidra till att klara av de demografiska utmaningarna. Det ger enskilda individer bättre förutsättningar att vara självständiga och underlättar samtidigt för medarbetarna inom socialtjänstens verksamhetsområden.

 

Det talas allt oftare om paradigmskifte. Är det i själva verket vad de kommunala verksamheterna nu står inför?
– Visst är det ett skifte vi ser. Vi blir alltmer digitala i våra liv, detta ställer också krav på den offentliga sektorn, säger Pani Hormatipour.
– Tänk 10–15 år framåt. Vad förväntar sig invånare och “äldre” av oss då?

 

Samtidigt ser hon att kompetensutmaningen blir alltmer påtaglig.
– Redan idag står vi inför brist på personal. Det finns stor anledning att diskutera hur vi kan utnyttja digitaliseringens potential i snabbare takt och utveckla verksamheterna för att klara av att leverera god vård och omsorg.

 

 


Under Vitalis 2023 kommer det hållas ett flertal spår med ett särskilt kommunfokus. Spåren har tagits fram i samverkan med SKR och syftar till att belysa aktuella frågeställningar för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. 

 

Köp biljett till Vitalis

Läs mer om kommunfokus på Vitalis