Urval av konferensspår 2023

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens, låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Vitalis programråd har en högt ställd målsättning att kunna presentera en del av konferensens föreläsningar som mer sammanhållande spår. Dessa spår presenteras löpande vartefter programarbetet fortgår.

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens, låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Vitalis programråd har en högt ställd målsättning att kunna presentera en del av konferensens föreläsningar som mer sammanhållande spår. Dessa spår presenteras löpande vartefter programarbetet fortgår.

Utvärdering och forskning

I detta spår ger vi utrymme för spridning av aktuell vetenskaplig forskning där fokus under presentationerna är kund- /patient- /systemnytta. Det är öppet för alla som forskar inom eHälso-området att skicka in förslag till detta spår.

Delar av spåret kommer att hållas samman av Svenska forskarnätverket för digital vård http://digitalcareresearch.se samt DOME.

Befolkningsdata - population based health

Hälsofrämjande och förebyggande arbete blir alltmer nödvändigt för att bromsa behovsökningarna kopplat till den demografiska utvecklingen och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Här får du ta del av bl.a. nationella och internationella utblickar kring population based health.

Läs spårbeskrivning

Framtidens omsorg och vård

Data och digitala lösningar bidrar till att driva utvecklingen av omsorgen och vården framåt. Här redovisas allt ifrån införandeerfarenheter av digitala assistenter, AI som stöd för diagnostik och traditionellt kvalitetsarbete till nya arbetsmetoder och strategier för att få önskad effekt.

Sammanhållen vård och omsorg

Sedan januari 2023 finns det juridiska möjligheter till bättre digitalt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och delar av socialtjänsten, något som har varit efterlängtat under en längre period. Vilka arbete pågår inom kommun och mellan kommun och region för att nyttja möjligheterna? Vilket stöd behövs för detta på olika nivåer?

Automatiserat beslutfattande i kommuner

Sedan juli är det möjligt för kommuner att fatta automatiserade beslut. Hur har förändringen i lagstiftningen påverkat socialtjänstens verksamhetsområden? Vilka processer kan automatiseras delvis eller helt? Hur har kommunerna resonerat och vilket arbete är det som pågår?

Välfärdsteknik

Den demografiska utmaningen slår allra hårdast inom äldreomsorgens verksamheter, där behovet kommer vara störst. Nya arbetssätt med stöd av digital teknik blir därför avgörande. Hur ser det ut med införandet av välfärdsteknik i kommunen? Erfarenheter av överenskommelsen, vad har fungerat bra och inte bra? Lärdomar och erfarenheter?

Informationssäkerhet

I ett alltmer digitaliserat samhälle blir det centralt data hanteras och skyddas. Exempel på hur kommuner arbetar aktivt med informationssäkerheten i socialtjänsten. Myndigheternas roll i att stödja och främja digitaliseringsutvecklingen och hur detta kan göras på bästa sätt samtidigt som teknik och data nyttjas på andra sätt?

Avtalssamverkan

Avtalssamverkan ger kommuner och regioner möjlighet att samverka i praktiken, och är ett viktigt led i för att kunna att möta dagens och framtida utmaningar. Det ställer också krav på arbetssätt och vilka system som informationen hanteras i. Vilka exempel finns det där man nyttjar avtalssamverkan kommuner emellan och mellan kommun och region?

Omvårdnadsinformatik

Spåret Omvårdnadsinformatik ger kunskaper och mötesplatser för användningsområden för eHälsa, olika eHälsointerventioner och implementering av eHälsoinitiativ inom hälso- och sjukvården både utifrån ett vårdgivar- och vårdtagarsammanhang med fokus på omvårdnad.

Spåret är planerat tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening.

Läs spårbeskrivning

Egenmonitorering

Egenmonitorering handlar om att mäta olika hälsorelaterade värden i sin egenvård, ofta med digital teknik. Det ingår ofta i en tjänst där man kan se och analysera sitt nya och sina historiska mätvärden och dela med sig till vårdpersonal. Både personal och patient kan agera om något försämras.

Syfte med spåret om egenmonitorering är att belysa införandet av digitala tjänster för egenmonitorering från olika områden tex informationshantering, organisation, finansiering, transformation och verksamhetsförändring