Sverige kan bli bäst i världen på digitala tjänster i vården

Sverige ligger idag i framkant inom flera medicinska områden. Vi har bland annat varit framgångsrika i att ta fram nationella vårdprogram som skapar förutsättningar för en vård i toppklass. Dessutom finns många exempel på lyckade satsningar inom telemedicin och e-hälsa. Därför har vi ett mycket gynnsamt utgångsläge för att på bred front lyckas med en digitalisering av vården. I USA visar tre sjukvårdssystem att det via digitala tjänster är möjligt att starkt förbättra patienternas upplevelse av vården och samtidigt skapa en sjukvård med minskad administration och mer tid för patienter och forskning.

Sverige kan dra nytta av USA:s erfarenheter

Att koppla ihop de positiva amerikanska resultaten av digitalisering inom vården med Sveriges framgångar inom till exempel nationella vårdprogram, register, nätverkssjukvård och pågående standardiseringsinitiativ kan bli den framgångsfaktor som Sverige behöver för att ta klivet in i en modern och datadriven vård. För trots att vi medicinskt ligger i framkant inom många områden står vi inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, minskande skatteunderlag och ökade läkemedelskostnader. Sverige är dessutom ett stort och glest befolkat land som lämpar sig väl för telemedicinska tjänster.

Rätt utformat digitalt stöd ger en effektiv sjukvård

Flera stora sjukvårdssystem i USA, som University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), Intermountain Healthcare och Banner Health, har genomfört en långsiktig medveten satsning på modern kommunikationsteknologi.

  • UPMC, med ett upptagningsområde på fem miljoner invånare fördelat på 22 sjukhus, är framgångsrika inom så kallad population health management, vilket i UPMC:s fall främst handlat om att via digitala tjänster övervaka stora patientgrupper med kroniska sjukdomar som diabetes och cancer. Via datadriven analys har man också lyckats allt bättre med att identifiera riskgrupper och utveckla den förebyggande hälsovården.
  • Intermountain Healthcare, med 37 000 anställda, 22 sjukhus och 185 vårdcentraler, har framgångsrikt definierat och infört standardiserade arbetssätt samt genomfört en digitalisering som följer och stödjer de standardiserade vårdprocesserna. Det har möjliggjort en sammanhållen vårdkedja i ett mer heltäckande perspektiv och inkluderar såväl akutsjukhus som primärvård. Det har även inneburit ett förenklat informationsutbyte mellan olika vårdinrättningar men även mellan patienter och vårdgivare, vilket bidragit till en mer jämlik vård inom regionen.
  • Banner Health är rankad som ”Most Wired health system” i USA, en årlig undersökning som mäter hur långt amerikanska sjukhus och hälsovårdssystem kommit när det gäller digitalisering och utveckling av IT-stöd. Inom Banner Healths lösning är det inte bara patientbesök som kan ske virtuellt utan även intensivvård sköts delvis på distans. Det har medfört en ökad effektivitet och bättre tillgänglighet för såväl patienter som vårdgivare, inte minst inom hemsjukvården. Det har i förlängningen även gett ett bättre nyttjande av spetskompetens. Möjligheten att samla data även vid virtuell kontakt med patienterna ger även förbättrade förutsättningar för evidensbaserad verksamhetsutveckling.

Sammantaget har de här initiativen bidragit till att öka kvalitén för patienterna, förbättra de kliniska resultaten, minska stressen för personalen och minska sjukhusens kostnader.

Skapa gemensamma plattformar

Med vår teknologiska och medicinska mognad har vi i Sverige mycket goda förutsättningar att dra nytta av de tekniska landvinningarna inom sjukvården i USA. Utmaningen idag är inte tekniken utan att skapa adekvata processer, plattformar och arbetssätt så att vi kan få maximal utväxling av digitaliseringens möjligheter. För det krävs insikt i såväl patientens som vårdpersonalens perspektiv och förmåga att åskådliggöra de potentiella fördelar ny teknologi kan ge. För patienterna kan det innebära kortare väntetider, färre resor till sjukhusen och mer vistelse i hemmiljö. För vårdpersonalen mer lättöverskådliga journaler, enklare journalföring och uppföljning samt minskad stress.

Nu har vi möjlighet att nå vår vision

Utvecklingen i Sverige går i rätt riktning men för att lyckas är det viktigt att skapa större samverkan och frikoppla sig från regionala strategier. Kanske kan exempelvis Skåne dela sina framgångskoncept med Norrland och tvärtom. Ett nationellt forum för samverkan och en ökad användning av digitala tjänster kan vara en katalysator för det. Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne står alla inför utmaningen att upphandla nya vårdinformationssystem, vilket ger en ypperlig chans att ta ett större grepp på hur digitala tjänster kan utvecklas inom vården. Det är också ett utmärkt tillfälle att se över de kliniska processerna och säkerställa att de digitala lösningarna stödjer dem i att minimera administration och ger goda förutsättningar för meningsfulla, effektiva möten för patienter och vårdpersonal samt för forskning och verksamhetsutveckling. Om vi tar den chansen nu har vi möjlighet att nå visionen om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitalisering och e-hälsa inom vården år 2025.

Välkommen att lyssna på föreläsningen ”Människan och tekniken, vad kan vi lära oss av tre Amerikanska hälso- och sjukvårdsystem i framkant”, http://invitepeople.com/public/seminars/6685

Presenteras i samarbete med BearingPoint, SpeakerPartner