Sveriges eHälsokommun 2023

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKR, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKR, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Vinnaren av Sveriges eHälsokommun 2023

Sveriges eHälsokommun 2023 är Kalmar kommun – stort grattis!

Juryns motivering:
Med tydlig prioritering från politik och ledning har man skapat förmåga och förutsättningar för medarbetare att utveckla nya arbetssätt till nytta för invånare. En kommun som satt medskapande, tillgänglighet och individens egna resurser som utgångspunkt för utvecklingen. En kommun som skapat starka allianser med andra och som drivs av nyfikenheten till nya lösningar. En kommun som vågar testa och lära av misstag, men som bestämt sig för att vara bäst på att använda digitalisering för omställning till nära hälsa, vård och omsorg.

En kommun som vet att ensam inte är stark, som fokuserar på att realisera nytta och som med kraft driver förflyttning till en mer hållbar och tillgänglig verksamhet.

Läs mer om prisutdelningen här

Sveriges eHälsokommun vill uppmärksamma kommuner som använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället. Vi är säkra på att det finns många goda initiativ och exempel på utveckling som sker ute i landet. Välkommen att skicka in en ansökan och visa hur just din kommun arbetar och vilka resultat ni uppnått!

Kriterier och inriktning

Vid bedömningen läggs särskild vikt vid arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren, men även vid insatser kring förändrade arbetssätt och stärkt arbetsmiljö. Juryn vill premiera kommuner som tagit stora utvecklingssteg eller gjort andra särskilt berömvärda insatser under året och tittar också på de resultat som uppnåtts med hänsyn till kommunens förutsättningar.

Anmälan senast 21 april

Alla kommuner är välkomna att anmäla sig. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna är välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2023. Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utveck­lingsarbetet i kommunen.

Lämna en beskrivning i fritext, som anger hur kommunen arbetar med digitalisering kopplat till Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning.

Skicka in er ansökan på www.ehalsokommun.se senast den 21 april.

Juryn utser en vinnare

Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges eHälsokommun 2023 bestäms av en jury. Juryn består av Patrik Sundström, Chief Digital Officer vid Sveriges Kommuner och Regioner, Malin Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, Jonas Vallgårda, utredare Vårdförbundet, Lenita Granlund, styrelseledamot Föreningen Sveriges Socialchefer, Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro – Neuroförbundet och Maria Sterner, Affärsansvarig Vitalis.

Utmärkelsen delas ut under högtidliga former på Vitalis, den 23 maj, 2023.

För mer information kontakta Maria Sterner, maria.sterner@svenskamassan.se, 0733-818193

I samarbete med SKR, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet och Myndigheten för delaktighet.

      

Ansökan Sveriges eHälsokommun 2023

För att ansöka skall kommunen beskriva sitt ehälso- och digitaliseringsarbete genom en beskrivning i fritext, kopplat till fyra områden. Sista ansökningsdag den 21 april.

Beskriv kommunens ehälsoarbete

Beskriv i text hur kommunen arbetar med digitalisering och e-hälsa kopplat till Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Hur främjar ni en god och jämlik hälsa, självständighet och delaktighet hos patient/brukare/invånare? Vilka nyttor har uppnåtts för individer, medarbetare och verksamhet? Hur skapar man en organisation som tar tillvara nya innovationsmöjligheter? Lyft gärna fram exempel på hur nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar kommer förändra/har förändrat verksamheten.

Kommunens fria text skall vägledas av de frågeställningar som anges inom respektive område nedan och får totalt vara på högst 12 000 tecken. Tänk på att så mycket som möjligt peka på uppnådda resultat.


Ledning

Att leda införandet av nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar så att det blir ett naturligt, självklart verktyg, kräver såväl kunskap som förståelse kring möjligheterna med digitala verktyg i verksamheten. Det är ett område som snabbt förändras, ibland från en dag till en annan, och det är av stor vikt att skapa en organisation som främjar innovation och tar tillvara på nya möjligheter.

Området ledning vill belysa olika insatser för att skapa en god grund att leda verksamheten framåt när det gäller digitalisering. Det handlar om såväl visioner som budget, organisation, kommunikation, riktlinjer och uppföljning.

Infrastruktur

För att kunna öka digitaliseringsgraden och arbeta med olika digitala verktyg på ett flexibelt och effektivt sätt, behövs en genomtänkt infrastruktur. Det handlar om tillgång till både fungerande hårdvara och mjukvara och om säkerhetsfrågor.

Kompetens

Inom detta område ligger fokus på medarbetarnas digitala kompetens och hur ni säkerställer grundläggande kunskaper inom relevanta områden. Att skapa förutsättningar för kompetensutveckling är också en viktig del.

Användning

Att identifiera relevanta användningsområden och besluta om verksamhetens strategi i arbetet är också ett viktigt grundläggande steg för verksamheten och ledningen.