Sveriges eHälsokommun 2022

Sveriges eHälsokommun 2022 är Uppsala kommun – stort grattis!

Juryns motivering:
Med ökad tydlighet, utvecklade arbetssätt och invånares behov i centrum har man tagit stora steg på väg mot en mer modern och individanpassad vård och omsorg. En kommun som på ett metodiskt sätt byggt ut sin infrastruktur och genomfört omfattande kompetenslyft hos brukare och medarbetare. En kommun där användarnas behov, drivkrafter och förmågor är utgångspunkten för verksamhetsutvecklingen, inte tekniken eller systemen. En kommun som ser tillgång till modern teknik som en fråga om demokrati och delaktighet – en självklarhet för alla.

För ett strukturerat, värderingsdrivet och inspirerande arbete, priset till Sveriges eHälsokommun 2022 går till Uppsala kommun!

Läs mer om prisutdelningen här

Om Sveriges eHälsokommun
Sveriges eHälsokommun vill uppmärksamma kommuner som använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället. Vi är säkra på att det finns många goda initiativ och exempel på utveckling som sker ute i landet. Välkommen att skicka in en ansökan och visa hur just din kommun arbetar och vilka resultat ni uppnått!

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKR-Sveriges Kommuner och Regioner, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Kriterier och inriktning

Vid bedömningen läggs särskild vikt vid arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren, men även vid insatser kring förändrade arbetssätt och stärkt arbetsmiljö. Juryn vill premiera kommuner som tagit stora utvecklingssteg eller gjort andra särskilt berömvärda insatser under året och tittar också på de resultat som uppnåtts med hänsyn till kommunens förutsättningar.

Anmälan – ansök senast 14 april. Sista ansökningsdatum har passerat.

Alla kommuner är välkomna att anmäla sig. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna är välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2022. Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utveck­lingsarbetet i kommunen.

Lämna en beskrivning i fritext, som anger hur kommunen arbetar med digitalisering kopplat till Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Skicka in er ansökan senast den 14 april.

Juryn utser en vinnare

Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges eHälsokommun 2022 bestäms av en jury. Juryn gör en första gallring av de inkomna bidragen, varefter 5 finalister utses. Därefter har juryn möjlighet att ställa kompletterande frågor till finalisterna, i den mån det behövs och fattar sedan ett beslut baserat på ansökningarna och den kompletterande informationen.

Juryn består av Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner, Malin Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, Jonas Vallgårda, utredare Vårdförbundet, Jonas Hampus, styrelseledamot Föreningen Sveriges Socialchefer, Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige och Maria Sterner, Affärsansvarig Vitalis.

Utmärkelsen delas ut under högtidliga former på Vitalis, den 17 maj 2022.

Hålltider

14 april: Sista dag för anmälan till Sveriges eHälsokommun 2022
19 april: Juryn utser 5 finalister
20 april – 18 maj: Juryarbete för att utse vinnare
17 maj: Vinnaren av Sveriges eHälsokommun 2022 tillkännages under högtidliga former på Vitalis invigning.

För mer information kontakta Maria Sterner, maria.sterner@svenskamassan.se, 0733-818193

I samarbete med SKR, FSS, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet och Myndigheten för delaktighet

      

Ansökningsinformation

För att ansöka om Sveriges eHälsokommun 2022 skall kommunen beskriva sitt ehälso- och digitaliseringsarbete genom en beskrivning i fritext, kopplat till fyra områden.

Beskriv kommunens ehälsoarbete

Beskriv i text hur kommunen arbetar med digitalisering och e-hälsa kopplat till Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Hur främjar ni en god och jämlik hälsa, självständighet och delaktighet hos patient/brukare/invånare? Vilka nyttor har uppnåtts för individer, medarbetare och verksamhet? Hur skapar man en organisation som tar tillvara nya innovationsmöjligheter? Lyft gärna fram exempel på hur nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar kommer förändra/har förändrat verksamheten.

Kommunens fria text skall vägledas av de frågeställningar som anges inom respektive område nedan och får totalt vara på högst 12 000 tecken. Tänk på att så mycket som möjligt peka på uppnådda resultat.

Ledning

Att leda införandet av nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar så att det blir ett naturligt, självklart verktyg, kräver såväl kunskap som förståelse kring möjligheterna med digitala verktyg i verksamheten. Det är ett område som snabbt förändras, ibland från en dag till en annan, och det är av stor vikt att skapa en organisation som främjar innovation och tar tillvara på nya möjligheter.

Området ledning vill belysa olika insatser för att skapa en god grund att leda verksamheten framåt när det gäller digitalisering. Det handlar om såväl visioner som budget, organisation, kommunikation, riktlinjer och uppföljning.

Infrastruktur

För att kunna öka digitaliseringsgraden och arbeta med olika digitala verktyg på ett flexibelt och effektivt sätt, behövs en genomtänkt infrastruktur. Det handlar om tillgång till både fungerande hårdvara och mjukvara och om säkerhetsfrågor.

Kompetens

Inom detta område ligger fokus på medarbetarnas digitala kompetens och hur ni säkerställer grundläggande kunskaper inom relevanta områden. Att skapa förutsättningar för kompetensutveckling är också en viktig del.

Användning

Att identifiera relevanta användningsområden och besluta om verksamhetens strategi i arbetet är också ett viktigt grundläggande steg för verksamheten och ledningen.