Accenture på Vitalis: "Så här kan integrerade journalsystem fungera"

Vård och omsorg har alltid fattat in i varandra. Men ändå inte. Informationsutbytet mellan de två är ofta ålderdomligt och tidskrävande, vilket den nya lagen som införs nästa år vill ändra på. På Vitalis visar Accenture hur framtiden kan se ut, med exempel från Helsingfors där världens första integrerade system implementerats.

Vid ett seminarium på Vitalis 19 maj vill Accenture, ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet, visa fördelarna med journalsystem där regional sjukvård och kommunal omsorg integreras.

– Vi ser ett stort behov av integrerade system, säger Sofia Krouthén från Accenture, som medverkar på scenen tillsammans med kollegor och talare.

– Just nu införs nya eller uppgraderade journalsystem i nästan alla regioner, många av dem planerar att integrera med kommunerna. Och då är det extra viktigt att man använder samma språk, samma mallar, samma protokoll, etc.


Sofia Krouthén.

Med de nya lagkrav som väntas träda i kraft redan 1 januari 2023, sedan regeringen i mars presenterade lagförslaget om en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, blir detta ännu mer aktuellt. Lagen innebär att vård- och omsorgsgivare får åtkomst till personuppgifterna, antingen direkt eller genom elektroniskt utlämnande. Alla patienter omfattas, även personer inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning.

– På Accenture har vi stor erfarenhet av att integrera vård och omsorg. För att verkligen få ut nyttan handlar det mycket om att etablera ett väl fungerande samarbete och gemensamma arbetssätt, understryker Sofia.

Hon framhåller vikten av semantik och terminologi, att sjukvård och omsorg verkligen förstår varandra, så att risken för missförstånd minimeras.

– Det finns en stor potential om man lyckas. För verksamheten i stort, för personalen och arbetsmiljön, men framförallt när det gäller patientnyttan och patientsäkerheten.

Sofia Krouthén menar att nya integrerade journalsystem lägger grunden för att potentiellt få ut ännu mer av digitaliseringen, till exempel genom att använda AI och få fram bra beslutsstöd. Under seminariet presenteras ett illustrativt exempel från Finland: Apotti-projektet, där Accenture har varit samarbetspartner.

Apotti omfattar hela Helsingforsregionen med 1,7 miljoner invånare. Inom ramen för projektet har man tagit fram det första journalsystemet i världen där såväl sjukvård, tandvård och omsorg ingår. Systemet har införts i etapper från 2018 till november 2021.

– Vi är nu i full verksamhet. Det är ett mycket omfattande program och delar av transformationsarbetet pågår fortfarande, säger Ulla Kuukka på Apotti som medverkar under seminariet på Vitalis.

– För oss har det holistiska perspektivet varit väldigt viktigt. Inte minst ur vård- och omsorgspersonalens synvinkel: de vet att, oavsett var de arbetar, får patienterna den service de har rätt till.


Ulla Kuukka.

Apotti-programmet har medfört en rad positiva effekter: ökad resurseffektivitet, ökad kund- och patientsäkerhet och högre vårdkvalitet.

– Vi har till exempel sett en signifikant minskning av felmedicineringar, berättar Ulla.

Med Apotti har personalen alltid tillgång till den data som behövs, vilket har förbättrat arbetsflödet.

– Det var också vårt mål från början: att både höja vårdkvaliteten och harmonisera och effektivisera verksamheten. Vi är i början av vår transformationsresa men vi ser redan klara fördelar. Mer information finns på: www.accenture.com/se-en/industries/health-index