Nuance: AI-baserad taligenkänning, en revolution för vårdpersonal

Sveriges vision för e-hälsa är att år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för en god och jämlik hälsa. För att lyckas med visionen måste vi utnyttja IT-lösningar och verktyg som finns redo för användning idag och snabbt kan tas i bruk.

– Ska Sverige nå detta ambitiösa mål bör vi snabbt ta tillvara möjligheterna som finns inom räckhåll, säger Torbjörn Hurtig, Sales Manager på Nuance, företaget som utvecklat och erbjuder den AI-baserade taligenkänningslösningen Dragon Medical One.

Modern taligenkänning sparar tid och ökar patientens delaktighet
Idag dikterar läkaren oftast det som kommit fram under ett vårdbesök efter patientmötet, för att sedan låta en medicinsk sekreterare skriva in informationen från ljudfilen på ett tangentbord. Sjuksköterskor måste själva skriva in anteckningarna när tillfälle ges. När vårdpersonal istället använder modern taligenkänning, omvandlar systemet talet till korrekta journalanteckningar i realtid. Det här effektiviserar inte bara journalföringen utan ger också patienten en ökad delaktighet. – Patienten kan vara med när läkaren talar in i journalsystemet under besöket och läkaren kan då säkerställa att hen förstår vad som dokumenteras. Dessutom kan patienten direkt efter besöket gå in och läsa anteckningarna på 1177 Vårdguiden – det här ger patienten en ökad egenmakt och kontroll på sin vårdsituation, menar Torbjörn Hurtig.


Torbjörn Hurtig, Sales Manager på Nuance.

Vårdpersonal upplever en känsla av utbrändhet
HIMSS och Nuance presenterar i dagarna resultatet av en ny internationell undersökning bland läkare och sjuksköterskor, som visar att hela 98 procent sa sig ha känslor på olika nivåer som i förlängningen kan kopplas till utbrändhet. HIMSS och Nuance har frågat över 400 läkare och sjuksköterskor i tio olika länder, däribland Sverige, om stressfaktorer och utbrändhet i vården och 63 procent av respondenterna i Norden uppger att dokumentation och journalskrivning är en starkt bidragande orsak till utmattning och utbrändhet.

Ta del av resultatet från undersökningen.

En stor fördel med taligenkänning för vårdpersonalen, som nu mer än någonsin befinner sig under stor press, är all den tid man frigör. Att tala går tre-fyra gånger snabbare än att skriva och vårdpersonal kan göra klart sitt journalarbete direkt efter mötet med patienten.

– Rösten för inte endast in journalanteckningar utan kan även via röstkommandon utföra repetitiva arbetsmoment i journalsystemet, detta minskar antalet ”klick” och gör systemet mer användarvänligt och effektivt, säger Torbjörn.

Enkelt att komma igång oberoende av journalsystem
Region Skåne har under pandemin lyckats fortsätta sin planerade breda utrullning av taligenkänning, en förberedelse inför implementationen av sitt nya journalsystem Millenium. De har nu fler än 3500 användare som på ett mer effektivt sätt kan skapa sin patientdokumentation.

– Dragon Medical kan användas med det befintliga journalsystemet och det är enkelt för vårdpersonal att komma igång. Regioner som exempelvis Västra Götaland, som också skall byta till Millenium, skulle kunna börja effektivisera och frigöra tid för vårdpersonalen redan i dag med taligenkänning. Efter det nyligen avslutade pilotprojektet i VGR uttryckte 82 % av deltagarna att de ville fortsätta använda taligenkänning om de fick möjlighet.  Hur snabbt regionerna lyckas börja breddinföra taligenkänning, kommer bli en viktig del för att leva upp till Sveriges framtida vision för e-hälsan 2025, avslutar Torbjörn Hurtig.

 

Om Nuance
Nuance erbjuder säkra, AI-baserade taligenkänningslösningar för klinisk dokumentation. Dragon™ Medical One samlar effektivt patientens historia direkt in i journalsystemet och möjliggör navigering av journalsystemen. Teknologin ökar produktiviteten och sänker kostnader. Vi som arbetar på Nuance är ett kunnigt, lokalt team och berättar gärna hur vi kan skapa ett nära samarbete för en lyckad implementation och utbyggnad av taligenkänning.  Vill du veta mer? Besök  Nuance hemsida eller kontakta oss infohealth.nordic@nuance.com