Skapa ett nationellt kompetenscentrum!

En standardiserad eHälsa skulle kunna upptäcka biverkningar vid nästa års massvaccinering mot covid-19. Och möjliggöra Sveriges vision att bli världsbäst på eHälsa 2025. Det menar professor Björn-Erik Erlandsson, senior rådgivare på KTH:
– Men vi behöver en nationell samordning. Nu.

Under sin föreläsning på Vitalis 2021 fokuserar Björn-Erik Erlandsson de många positiva effekterna av en standardiserd eHälsa, speciellt när det gäller lagring och delning av information.

Framförallt kan arbetsmiljön för vårdanställda förbättras påtagligt.

– För att minska belastningen på sjukvårdande personal måste vi utveckla lösningar för att överföra information på ett strukturerat sätt. Information som finns tillgänglig när den behövs, understryker han.

Björn-Erik Erlandsson, som är verksam vid institutionen för medicinteknik och hälsosystem på KTH, pekar på studier som visar att 45 till 50 procent av arbetstiden för medicinska professioner används till administration och hantering av datasystem.


Björn-Erik Erlandsson.

Den procentsatsen måste sänkas, menar han.

– 25 till 30 procent vore en rimligare nivå. Idag sitter läkare och sjuksköterskor många gånger framför datorn istället för att ta hand om patienterna – mycket beroende på dubbelarbete.

Han efterlyser mer redundanta system.

– Idag sker inte överföringen mellan olika system på ett strukturerat sätt. Vi har till exempel kvalitetssystem där du som vårdanställd ska mata in information från journalsystem, sedan måste du mata in den en gång till.

Han vill göra ansvariga i regioner och kommuner medvetna om problematiken som – om den fick en lösning – skulle frigöra arbetstimmar.

Men det finns också andra vinster av en mer standardiserad eHälsa.

– Vi behöver ta höjd för att kunna hämta ut information från journalsystem och andra system, för att kunna göra något vettigt av den, förklarar Björn-Erik.

Han tänker dels på innovationer i ny teknologi, dels på uppföljning av behandlingsmetoder, mediciner och läkemedelshantering.

– Hur tar vi till exempel hand om och analyserar biverkningar för att kunna göra en bättre läkemedelsbehandling? frågar han sig.

Under 2021, när miljoner svenskar ska vaccineras mot covid-19, blir den frågan extra aktuell.

– Det gäller att ha avvikelsehanteringssystem som fungerar så bra att vi snabbt kan hitta och ta hand om förväntade biverkningar.

För att klara det måste man, enligt Björn-Erik, knyta ihop de regionala och kommunala systemen och skapa en databas som kan göra den viktiga informationen tillgänglig på nationell nivå.

– Den får absolut inte gömmas i en journalanteckning någonstans, betonar han.

Följdfrågan är given: är vi redo för det? Är vård och omsorg i Sverige rustade att hantera en sådan situation?

– Tyvärr inte, som jag ser det. Vi har ingen väl fungerande krishantering. Fristående regioner och kommuner är autonoma enheter som var och en inte klarar att ta hand om alla de problem som kan uppstå i ett krisläge.

Björn-Erik befarar att vi, när massvaccinationerna väl rullar på, kan hamna i en ny kris – på grund av bristande samordnad information kring biverkningar.

– Det skulle åtminstone inte förvåna mig.

Sveriges stolta vision, att bli världsbäst på eHälsa 2025, kräver en ökad samordning och ett mer markerat nationellt perspektiv, anser han.

– Samordnar vi inte nationellt de standards och systemlösningar vi ska jobba med och vem som ska förvalta dem klarar vi inte att nå målet.

– Detta borde gjorts för länge sedan. Det är frustrerande att vi måste använda så mycket tid till den här diskussionen.

Hans förslag är att utnyttja E-hälsomyndigheten fullt ut. Alternativt Socialstyrelsen.

– Huvudsaken är att man talar om vem som ska ha hand om förvaltningen.

En annan viktig del av lösningen skulle vara ett nationellt kompetenscentrum, för att utveckla och hantera standards.

Björn-Erik menar att kompetensen redan finns, men utspridd:

– I ett sådant kompetenscentrum skulle universitet och högskolor kunna göra en viktig insats. Men även kommuner och regioner skulle kunna spela en framträdande roll.

Ta del av föreläsningen ”Internationell standardisering- vad har hänt sedan sist?” från Vitalis 2020 >>
(Fri tillgång fram till årsskiftet)

Håll dig uppdaterad!
Prenumerera på Vitalis nyhetsbrev