Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Hur kan man dra nytta av evidens och erfarenhet om påverkbara och effektfulla mekanismer för effektstyrning i komplexa samhällsutmaningar? Hur kan man mäta påverkan av nya initiativ och arbetssätt inom hälso- och sjukvården och omsorgen?

Målgrupp: Beslutsfattare, politiker, kommun- och regionledning, myndighetschefer, privat sektor

Allt fler krav ställs för att mäta samhällseffekter på satsningar för den traditionella hälso- och sjukvården och omsorgen. Flertal initiativ för såväl e-hälsa, digitalisering och AI löper risken att inte uppnå uppsatta mål och krav trots stora satsningar. Risken uppstår när mätningar inte uppnår ändamålsenligheten och jämförbarheten för underlag av effekter och nyttor centralt för att kunna styra och utvecklas för att i tid hantera vår tids komplexa och storskaliga samhällsutmaningar. Dessutom risken ökar av områdets komplexitet som kräver sakkunskap om förståelse av orsakssamband och beroenden av andra aktörer såsom kommuner, landsting, myndigheter och privat sektor för genomförandet av interventioner.

Men hur kan man dra nytta av evidens och erfarenhet om påverkbara och effektfulla mekanismer för effektstyrning i komplexa samhällsutmaningar? Hur kan man mäta påverkan av nya initiativ och arbetssätt inom hälso- och sjukvården och omsorgen? Här behöver man ta hänsyn till och hitta en balans både med avseende på individers hälsa och välmående och systemaspekter såsom ekonomisk förändring och påverkan på andra delar av en organisation eller andra aktörer liksom kopplingar till politiska och organisatoriska mål.

Syfte: Under denna spår kommer hälsomässiga, sociala och ekonomiska mätningar att adresseras samt hur dessa kan användas för effektstyrning och att ta tillvara på nyttopotentialen och möjliggöra implementering av nya innovationer.

Vad man tar med sig hem: Nya insikter kopplat till mätningar, nyttor och styrning utifrån både konkreta case och tillämpningar och senaste forskningen inom området.

Registrera dig till konferensen här >>