Sektoröverskridande samarbeten: en nyckel till bättre framtida vård

Sektoröverskridande samarbeten mellan akademi, näringsliv, vården, läkemedelsindustrin och patienter kommer vara en av de viktigaste framgångsfaktorer inom framtidens vård och kommer leda till att gränserna för vad som är möjligt att uppnå i hälso- och sjukvården flyttas fram.

Hälso- och sjukvården står idag inför stora utmaningar och slukar allt mer resurser till följd av en åldrande befolkning och att allt fler drabbas av kroniska sjukdomar. Det behövs nya innovativa sätt att organisera vården inför framtiden. Digitaliseringen och den fjärde industriella revolutionens teknologier har redan börjat leda till att nuvarande strukturer inom vården bryts upp och att vårdhanteringen förändras.

Om vi dock vill att värdet av vården blir det styrande elementet i vården, måste samtliga aktörer inom hälso- och sjukvården börja tänka holistiskt snarare än arbeta i enskilda “lösningssilos”. Det holistiska förhållningssättet är i praktiken ett paradigmskifte och bygger på vår förmåga att dela kunskap, resurser och expertis över sektorsgränser.

Det betyder också att dagens aktörer kommer att dela ansvaret för patienten i högre grad framöver och därför också behöver ta ansvar för att skapa gemensamma vårdlösningar.

En viktig del av lösningen kring morgondagens vård kommer därför bestå i sektoröverskridande partnerskap.  Det är ett nytt arbetssätt som utmanar de traditionella strukturerna inom vården och innebär att aktörer från både akademi, näringsliv, vården, läkemedelsindustrin och patienterna samarbetar tillsammans runt nya innovativa vårdlösningar.

Det utgår från ett gemensamt idéskapande där målet är att förstå hur de verkliga vårdbehoven ser ut och anpassa lösningarna efter det oavsett om det är organisatoriskt, processmässigt eller val av arbetssätt. Denna typ av samarbetet går långt bortom utveckling av enstaka produkter. Här handlar det om att ta ett gemensamt större grepp kring hur framtidens sjukvård ska utformas.

Hälso- och sjukvården är ingen isolerad enhet i vårt samhälle och ett samskapande gör att man kan låna in arbetssätt, kunskap och idéer från andra sektorer. Fler perspektiv ger mer dynamiska och innovativa lösningar och driver utvecklingen mot en förbättrad hälso- och sjukvård framåt.

Det finns flera grundläggande vinster av ett sådant holistiskt sektors överskridande tillvägagångssätt.

  • Patienterna får fördelen av bättre tillgång till ny och innovativ vård och bättre behandlingsresultat.
  • Sjukhusen, klinikerna och läkarna får fördelen av nya vårdprocesser och arbetsmetoder som ger bättre produktivitet och vårdkvalitet.
  • Betalaren kan skapa en mer patientnytta för svenska skattekronor och en mer hållbar ekonomisk resursallokering.
  • Samhället tjänar på en ökad hälsa hos invånarna vilket ger ökade skatteintäkter och minskade bidragsutgifter.
  • Näringslivet och läkemedelsindustrin tjänar på att en ökad efterfrågan på nya innovationer på vårdområdet.

 

Ett holistiskt förhållningssätt betyder även att läkemedel eller tekniska lösningar inte längre kan ses som en isolerad ”produkt” inom vården. Istället bör de betraktas som integrerade i lösningar och koncept, vars existensberättigande är baserat på det värde de genererar för patienterna, för de som arbetar inom vården och dem som finansierar hälso- och sjukvården.

–  För läkemedelsindustrin är det viktigt att fortsätta utveckla förmågan att vara en attraktiv samarbetspartner inom hälso- och sjukvården och vara medskapare av ett ökat värde i vården, säger Per Rydingsvärd, Interim VD Takeda Sverige.

Takeda har bland annat ingått sektoröverskridande partnerskap med Karolinska Universitetssjukhuset och Bestor, kring IBD-patienter samt i Finland även med Helsingfors Universitetssjukhus och Noona, kring cancerpatienter. Syftet med båda projekt är en bättre behandling för patienterna och även en förändring i befintliga vårdprocesser där resurserna kan allokerades till patienterna med störst vårdbehov. Vilket i sin tur kan ge en effektivare vård och minskade kostnader, och i slutändan en vinst för hela vårdsystemet.

–  Innovationspartnerskapet kring projektet ”Flare prediction” där vi skapat en ny modell för att förutse försämringsperioder hos IBD-patienter är ett bra exempel på hur sektorövergripande samarbeten kan låna in expertis från ett helt annat område, i detta fall algoritmer från finanssektorn, för att utveckla nya förbättrade och effektivare vårdmetoder, säger Fredrik Öhrn, Life Science Manager, på Bestor.

Vidare anser Fredrik att industrisamarbeten gynnar utvecklingen och innovationskraften i vården och i synnerhet på universitetssjukhus, då ett partnerskap med näringslivet ofta hjälper projekt att hålla fokus och så att säga ’ta det i mål’ – i en forskarmiljö tenderar annars projekt att svälla utan att nå det uppsatta målet – och generera nytta för patienterna idag.

När projekten i framtiden är utprovade, evidensbaserade och etablerade i rutinsjukvården, spelar förhoppningsvis denna typ av sektorövergripande vårdlösningar en självklar och avgörande roll när det gäller att kunna leverera morgondagens värdebaserade vård inom ramen för hälso- och sjukvårdens nya ekosystem.

 

Detta är en artikel från vår speakerpartner Takeda