Samverkan är nyckeln till en holistisk vård

Per Rydingsvärd är Interim Country Manager på Takeda och ser att nya teknologiska möjligheter kommer att förändra vårt sätt att organisera vården genom partnerskap.

– Det handlar om att titta utanför stuprören och se på hur man med nya metoder och tekniska lösningar kan skapa värden på fler plan än det ekonomiska, och även följa upp dessa värden, säger han och fortsätter:

–Vård är ju till för att ge ett värde till patienten i första hand, men utöver detta tillförs även ett värde kopplat till kliniken, personalen samt samhället i stort och för att lösa framtidens utmaningar behöver vi angripa detta ur ett mer holistiskt perspektiv.

Per Rydingsvärd understryker vikten av att använda hälsodata från olika källor, algoritmer och AI för att ge patient, skattebetalare, samhälle och näringsliv optimala förutsättningar, allt för att skapa maximalt värde per investerad enhet.

Samverkan blir allt viktigare
Per Rydingsvärd menar att detta synsätt framför allt kräver en ökad transparens och en öppen dialog med gemensam respekt för olika parters behov och förutsättningar. Han ser också större möjligheter till samskapande mellan offentlig och privat vårdsektor.

– Genom att se var potentialen till effektivisering, optimalt resursutnyttjande och vinster finns måste man utgå ifrån data och algoritmer och analysera på vilket sätt dessa förbättringar kan ske. Implementering och utnyttjande av ny teknik och innovationer i olika former är en förutsättning för att vi ska kunna skapa en hållbar svensk sjukvård och optimalt utnyttja de resurser som finns, menar Per Rydingsvärd och fortsätter:

– Lösningen ligger inte i att tillföra mer resurser i form av personal. Genom att införa tekniska lösningar kan vi i stället ge de som verkar inom sjukvården i dag mer tid. Då kan de i ännu högre grad fokusera på de patienter som behöver vården mest.

Nyttja andra branschers innovationer
Takeda har nyligen, tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset, utvecklat ett omfattande projekt kring värdebaserad prediktiv vård i samarbete med patienter som lider av den kroniska tarmsjukdomen IBD.

Viktiga lärdomar från studien kommer att lyftas på seminariet.

– Det handlar mycket om att nyttja den innovation som redan finns inom andra branscher och anpassa den till sjukvården. Den holistiska grundsynen och gemensamma transparenta mål från alla parter måste vara manifesterade från start till slut.

– Viljan att förändra arbetssätt och processer finns där, men utmaningen är att implementera den i den dagliga verksamheten. Den här typen av utmaningar kommer vi att diskutera på seminariet, avslutar Per Rydingsvärd.

Missa inte Takedas seminarium ”Hur kan sektoröverskridande samarbeten skapa en, för framtiden, hållbar svensk hälso- och sjukvård?” som hålls på Vitalis den 22 maj klockan 16.30.


Under Takedas seminarium påVitalis diskuteras sektors överskridande samarbeten för att kunna skapa en hållbar svensk hälso-och sjukvård.”. Med införandet av tekniska lösningar kommer man bättre att kunna fokusera på de patienter som behöver vården mest”, säger Per Rydingsvärd på Takeda.