Så vill Socialstyrelsen stödja kommunerna i eHälso-arbetet

Många kommuner skulle kunna dokumentera arbetet inom socialtjänst och äldreomsorg på ett betydligt effektivare sätt. Socialstyrelsen utvecklar just nu ett helt nytt kunskapsstöd till kommunerna, som man tänker presentera på Vitalis 2019.
– Tillsammans kan vi nå resultat, säger Ola Grönnesby, e-hälsostrateg på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för att utveckla kvaliteten i socialtjänsten. Där ingår det digitala dokumentationsarbetet, som en del i Vision e-hälsa 2025.
– Vi vill skapa en bild över vilka frågor som är strategiskt viktiga, säger Ola Grönnesby.

Han ser det som ett led i myndighetens verksamhetsplanering och för att kunna stödja och förbättra förutsättningarna för kommunernas arbete med att utveckla en effektiv och ändamålsenlig dokumentation.
– Många kommuner skulle kunna dokumentera arbetet inom socialtjänst och äldreomsorg på ett betydligt effektivare sätt, menar han.

Redan idag erbjuder Socialstyrelsen kunskapsstöd för att utveckla e-hälsa och digitalisering. Till exempel via den nationella informationsstrukturen, det nationella fackspråket med klassifikationer, termbanken och det internationella begreppssystemet Snomed CT.
– Men vi har också tagit fram andra kunskapsprodukter som på olika sätt knyter an till dokumentationsarbetet, berättar Ola Grönnesby.

En av dessa – som är under utveckling – är en informationsspecifikation kring handläggning och dokumentation som riktas direkt till kommuner och andra aktörer inom socialtjänst.
– Tanken är att beskriva hur socialtjänstens individdokumentation kan struktureras. Här ser vi en stor möjlighet att stötta kommunerna.

– Detta är ett område där olika kommuner kommit olika långt, man jobbar på olika sätt med sina leverantörer. Vi på Socialstyrelsen vill tydliggöra det som vi ser som generella krav på strukturerad och ändamålsenlig dokumentation.

Han är noga med att framhålla att det handlar om förslag, inte föreskrifter.
– Vi vill visa kommunerna den bästa tillgängliga kunskapen. Det är inte optimalt att 290 kommuner, var för sig, ska beskriva något som faktiskt är gemensamt och generellt.

Ola Grönnesby ser stora fördelar för kommunerna:
– Man kan till exempel använda detta som grund för kravställan inför upphandling av verksamhetssystem, genom att hänvisa till Socialstyrelsens informationsspecifikation.

Informationsspecifikationen berör alla kommunala verksamheter som dokumenterar i enlighet med föreskriften SOSFS (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Där beskrivs det som ska och bör utföras avseende handläggning och dokumentation inom till exempel äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen, inklusive handläggningen av försörjningsstöd. Initiativet har redan diskuterats i socialchefernas nätverk.
– Vi fick en positiv respons där, så det ser lovande ut, säger Ola Grönnesby.

På Vitalis 2019 kommer Socialstyrelsen att medverka i en gemensam monter med SKL, eHM och Inera, och hålla seminarier kring bl a Socialstyrelsens handlingsplan för socialtjänst och informationsspecifikationen.
– Vi planerar också en workshop, där vi kan ge information om vad vi kommit fram till så långt i projektet och samtidigt skapa en dialog kring vilka behov kommunerna har. Jag hoppas mycket på de samtalen.