Varför vårdpersonal inte använder ny informationsteknologi

Införandet av elektroniska patientjournaler på sjukhus och andra medicinska applikationer har lett till många fördelar för vårdsektorn, bland annat bättre informationsutbyte och beslutsstöd. Dessa nya system brukar föra med sig stora kostnader, både direkta och indirekta, då vårdpersonalen måste anpassa sitt arbetssätt.
Om läkare och annan vårdpersonal inte tar till sig ny teknik, kan det avsevärt minska sjukhusets förmåga att förbättra patientvården och uppnå kostnadsbesparingar.

Varför investera i modernt IT-stöd om vårdpersonalen inte använder den?

Att få åtkomst till system och applikationer kan vara tidskrävande, besvärligt och måste ibland upprepas, vilket leder till att vårdpersonal undviker att använda sig av de elektroniska systemen eller kringgår säkerhetsprocesser t.ex. genom att använda enkla lösenord eller dela kontouppgifter.

Att vårdgivare är dåliga på att införa ny teknik är inte en slump. Imprivata har arbetat med 1700 sjukhusregioner i mer än 30 länder och ser en rad problem och beteenden som påverkar vårdpersonalen under arbetsdagen:

  • Upp till 75 olika system- och applikationsloggar per händelse under ett 8-timmarsskift
  • Personal måste komma ihåg åtta eller fler olika användarnamn och lösenordskombinationer
  • Användarnamn och lösenord sparas i oformaterad text på papper eller i mobiltelefoner
  • Mer än 10 % skrivfel när lösenord ska föras in, särskilt när komplexa lösenord krävs
  • Man loggar inte ut från konton för att ska slippa navigera när det är dags att logga in

Allt detta kan leda till frustration och tid går till spillo, vilket påverkar vårdpersonalens produktivitet negativt.

Avlägsna hindren så att ny teknik inom vården kan införas

Vårdpersonalens uppgift är att ta hand om patienter, inte att spendera tid på tekniskt arbete. Därför måste den teknik som används optimeras för att stödja slutanvändaren på ett transparant sätt. Bara då kan läkare och annan vårdpersonal inrikta sig helt på patienterna.

För att det ska gå smidigt att införa den nya tekniken är det viktigt att avlägsna onödiga hinder som påverkar interaktionen med IT-systemen. Ett exempel som Imprivata ofta ser, som påverkar hur snabbt och väl tekniken införs, är hur inloggningen fungerar. Om det är krångligt att logga in i systemen, kommer man inte att använda den nya tekniken.

Imprivata har infört lösningar på mer än 50 sjukhus i Norden och har samarbetat nära med dem för att hjälpa till att driva på användningen av elektroniska patientjournaler och andra medicinska tillämpningar. I Västra Götalandsregionen fick användarna fylla i en enkät för att ge feedback på introduktionen av Imprivata OneSign, Imprivata Single Sign On-lösningen, samt en ny virtualiseringsmiljö. Vårdgivarna var helt överens om att lösningen hade medfört stora fördelar och 94 % föredrog det nya arbetssättet.

Om införandet förenklas kommer vårdgivarna använda sig av elektroniska journaler och annan tillhörande teknik, vilket i sin tur leder till att de utför sina jobb bättre och effektivare. Dessutom upprätthålls datasäkerheten och stress och arbetsbelastning minskar. Det leder till bättre och mer fokuserad patientvård.

På Vitalis kan du lära dig hur man på ett enkelt sätt ökar värdet av ny IT inom vårdsektorn. Planera in ett möte.