Ökad affärsnytta och effektivare vård när konkurrenter börjar samarbeta

När två konkurrenter samarbetar ökar patient- och verksamhetsnyttan snabbt. Det visar ett pilotprojekt i Stockholms läns landsting där ett kliniskt beslutsstöd från en leverantör nu integreras i ett journalsystem från en annan.

Daniel Andersson cmg– Genom att arbeta tillsammans har vi på kort tid utvecklat en prototyp som just nu testas på ett antal vårdcentraler i Stockholms län inom ramen för ett pilotprojekt. Målet är att beslutsstödet på sikt ska införas i hela primärvården, säger Daniel Andersson, Nordenchef vid CompuGroup Medical, CGM.
CGM är ett globalt e-hälsobolag som bland annat levererar vårdinformationssystemet TakeCare som används i Stockholms läns landsting. Daniel Andersson själv har mångårig erfarenhet av TakeCare eftersom han tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare och chefsarkitekt inom Stockholms läns landsting.
– Tiden är förbi när ett e-hälsoföretag kunde lösa kundens alla behov. Ska vi leverera patient- och verksamhetsnytta måste företagen bli bättre på att samarbeta och ta tillvara på varandras olika kompetenser. Vi kan inte konkurrera om allt, säger Daniel Andersson.

Ändrat synsätt
Att konkurrenter arbetar tillsammans är dock inte så vanligt inom IT-branschen. Daniel Andersson har argumenterat hårt för att få gehör för sin idé om att ensam inte är stark och att delad kunskap växer.
– När jag började på CGM 2011 var tiden inte mogen för den här typen av tankar. Men idag är frågan mindre laddad. Det finns en insikt om att två leverantörer kan komplettera varandra, och att detta samarbete genererar affärsnytta för båda parter, förklarar Daniel Andersson.
Daniel Andersson tror att den nationella e-hälsovisionen, som regeringen och Sveriges kommuner och landsting enades om 2016, har bidragit till det ändrade synsättet. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter 2025.
– Men om denna vision ska bli verklighet måste alla aktörer i e-hälsans ekosystem bli bättre på att arbeta tillsammans, konstaterar han.

Säker och effektiv vård
I det aktuella projektet samarbetar CGM med e-hälsoföretaget Cambio Healthcare Systems för att integrera ett kliniskt beslutsstöd för tidig diagnosticering och behandling av prostatacancer i TakeCare.
Behovet av ett beslutsstöd aktualiserades av Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland, RCC, och kompetensnätverket Cancer i primärvården, CaPrim. Nätverket har startats av RCC för att öka kunskapen om cancerutredning och cancervård i primärvården.
Cirka 70 procent av all diagnostik av prostatacancer sker i primärvården. Avsikten med det kliniska beslutsstödet är att det ska underlätta för distriktsläkarna att följa de standardiserade vårdförlopp som RCC enats om, så att rätt patient remitteras till specialist för utredning.

Jämbördigt partnerskap
– Cambio har en modell för kliniska beslutsstöd som kan användas oberoende av underliggande journalsystem. För oss kändes det naturligt att ingå ett jämbördigt partnerskap med vår konkurrent i den här frågan. Alternativet hade varit att vi själva utvecklat ett liknande beslutsstöd, vilket tagit flera år, förklarar Daniel Andersson.
Betydligt kortare tid – sex månader – tog det för utvecklare från CGM och Cambio att anpassa innehåll, termer och begrepp till de förutsättningar som råder i TakeCare. Arbetet har skett i en gemensam arbetsgrupp under ledning av en styrgrupp med representanter från RCC, CaPrim, CGM och Cambio.
Mer detaljer om samarbetet ger Daniel Andersson vid e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg den 25 april.