”E-hälsa är en ledarskapsfråga”

Emma Spak är sedan den 1 juni 2017 samordnare för nära vård  på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

En roll hon har parallellt med sitt halvtidsjobb som ST-läkare inom primärvården. Med andra ord upplever hon dagligen de många utmaningar vården står inför, och har på nära håll sett landstingens och kommuners stora behov av att effektivisera vården för att klara framtidens behov.
– Vi behöver gå från en sjukhusfokuserad organisation till ett mer proaktivt arbetssätt och tydligt patientfokus för att bättre ta tillvara på sjukvårdens resurser och patienternas egen förmåga, säger Emma Spak.

E-HÄLSA GIVEN PLATS
Att e-hälsa har en given plats i den här omställningen känner Emma Spak inga tvivel kring. Informationsdelning är nödvändig för den samverkan inom och mellan organisationer
som krävs och digitaliseringen är nödvändig som stöd i utvecklingen av nya arbetssätt.
– Med ny teknik möjliggörs förändrade arbetssätt som överbryggar fysiska avstånd och kan nyttiggöra specialistkompetens närmare patienten, säger Emma Spak och refererar till sina egna erfarenheter av diagnoser som kunde underlättats genom digital, lättillgänglig information och större möjlighet till samarbete.

I ett land med stora geografiska avstånd, och behov av att koncentrera vården för den medicinska kvaliteten, är långa resor en verklighet för många patienter idag. Mycket av  patientuppföljningen behöver dock egentligen inte vara platsberoende. Genom att ändra arbetssätt och digitala verktyg som återbesök via video kan patienter slippa långa uttröttande resor och höga resekostnader.

STÄRKA EGENVÅRDEN
Ytterligare ett utvecklingsområde är nya arbetssätt med stöd av ny teknik som kan stärka egenvården och därmed utveckla patienternas egen roll i vården, samtidigt som det ger bättre resultat och ökar effektiviteten. E-hälsa står dock inte utan utmaningar, både sett till organisation och arbetet med nya tekniska lösningar. Utvecklingen får inte bli teknikdriven men samtidigt gäller det att inte bara utvärdera nya lösningar mot en gammal golden standard som förutsätter fysisk vård eftersom det i själva verket kan leda till att bra lösningar förkastas.
– Det är lätt att vi fastnar antingen i kritik eller i aningslöshet; det krävs att vi aktivt sänker tröskeln för att testa nya idéer inom vården samtidigt som dessa nya idéer måste följas upp och utvärderas löpande. Ny evidens måste kunna skapas och implementeras. Detta är en ledarskapsfråga som kräver uthållighet och mod, avslutar Emma Spak.

Av | Catharina Holm

Läs hela programmet>