Unik utvecklingsmöjlighet för alla kommuner: koppla på “Connect”!

På årets Vitalis presenteras en helt unik verktygslåda. I lådan, som alla besökare kan ta del av, har samlats “best practice” från tio nordiska kommuner som infört modern välfärdsteknologi.
Vi har valt de kommuner som nått längst. Nu kan alla som vill ta efter deras exempel, säger projektledaren Dennis C Söndergaard.

Projektet kallas “Connect” och drivs av Nordens Välfärdscenter, en institution inom Nordiska Ministerrrådet, och finansieras med statliga medel från de nordiska länderna. Syftet är att stärka kommuner runt om i Norden att införa välfärdsteknologi inom angelägna områden. För svensk del ligger fokus främst på äldreomsorg och stöd till människor med funktionsnedsättning. Den erfarenhet projektet bygger på kommer från tio kommuner i Norden, både stora och små, som bedömts ligga i framkant av utvecklingen. Från Sverige medverkar Västerås och Göteborg.

För att, från svensk sida, säkra att projektet också är relevant för små kommuner har även SKL och Myndigheten för delaktighet varit engagerade. Dennis C Söndergaard, seniorrådgivare inom välfärdsteknologi på Nordens Välfärdscenter, leder projektet som avslutas 1 mars.
– Vi tänkte så här: om vi ska få ett lyft inom välfärdsteknologin, hur gör vi det bättre än att stödja kommunerna? Det är de som ska leverera service till medborgarna, det är de som ska implementera.

Man började med att titta på vilka utmaningar kommunerna står inför. Och fann snart att de, i stort sett, såg likadana ut överallt.
– Ett problem är att man gillar att göra projekt i kommunerna, säger Dennis.
– Men projekten integreras sällan. När de är slut vet man inte vad man ska göra med dem. Och då gör man ett nytt projekt istället. Man går från projekt till projekt, men det blir inte speciellt mycket implementerat.

Och trots att det görs så många projekt runt om i kommunerna är man inte speciellt bra på att dela med sig av dem. Eller ta del av vad andra gjort.– Det finns en myt om att ”min kommun är unik”, konstaterar Dennis.
Connect-projektet inriktades därför på att identifiera en process, en optimal process, för att jobba med välfärdsteknologi. Och göra det så enkelt som möjligt för alla kommuner att integrera den i sin egen organisation.

Arbetet utmynnade i en process med nio steg:
1) Vision
2) Strategi
3) Kommunikationsplan
4) Behovsanalys
5) Marknadsanalys
6) Evalueringsmodell
7) Upphandlingsmodell
8) Implementeringsmodell
9) Effektmonitorering

Sista steget är inte minst viktigt: att mäta effekterna av de åtgärder man inför.
– Då kan man också avläsa om man fått det resultat som man förväntade sig när man satte igång processen. En slags försäkring på att det man gjort faktiskt fungerar, säger Dennis C Söndergaard.

För vart och ett av stegen har man tagit fram en komplett ”best practice”-verktygslåda. Där ingår hjälpmedel baserade på IT, robotics och smarta eHälso-lösningar. Bl a för att göra processen så kostnadseffektiv som möjligt.
– Men vi har inte bundit oss vid någon specifik teknologi. Vad vi tagit fram är generella verktyg som kommunerna kan använda på det sätt de önskar, framhåller Dennis.

Han hoppas att representanter för så många kommuner som möjligt kommer till Vitalis och Connect-projektets workshop 26 april.
– Inte bara för att lyssna, utan för att verkligen titta närmare på de här verktygen. Det blir en ”learning-workshop” kan man säga.
– Där kan besökarna se om det är något för dem, för deras egen kommun. Det blir en unik möjlighet att lära sig väldigt mycket vid ett tillfälle, på ett ställe.

Även om Dennis och hans kollegor satt samman en hel process behöver en kommun inte använda alla steg.
– Var och en kan välja de steg man tycker passar bäst in i sin egen kommun. Det finns inget tvång, framhåller Dennis C Söndergaard.
– Har man t ex aldrig gjort en strategi kan man slå upp i verktygslådan och ser hur man gör den: mallar för vad som är viktigt, vad man ska ha med, vad som är viktigt.
En kommun har kanske antagit en vision, men inte kommit längre än så. En annan kommun har kanske gjort alla nio stegen.
– Då kan man komma till Vitalis för att kolla om det man gjort stämmer överens med processen i de bästa kommunerna. Det kan samtidigt fungera som en inspirationskälla.