”Släpp prestige och revirtänkande” – så klarar sydöstra sjukvårdsregionen samverkan

En styrgrupp med mandat att besluta och som lägger revirtänkandet åt sidan. Det är framgångsreceptet bakom ett av landets just nu mest lyckade samverkansarbeten – Espir i sydöstra sjukvårdsregionen. På Vitalis ska företrädare för programmet berätta hur samverkansmodeller kan bli till konkreta resultat som gynnar patienterna.

Sydöstra sjukvårdsregionen, med Region Jönköping, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län, har relativt stora patientflöden över länsgränserna. De tre organisationerna använder samma journalsystem, men har historiskt valt olika vägar i konfiguration och praktisk användning. Det var grunden för det samverkansprogram som drogs igång för mer än tre år sedan.

– Vi fick i uppdrag från regionsjukvårdsledningen att använda journalsystemet Cosmic på ett mer enhetligt sätt, berättar Anette Petersson, objektägare Vårdtjänster i Region Jönköpings län som också sitter i styrgruppen för Espir. Syftet var att få till en smartare informationsöverföring och få ut större effekt av våra investerade medel.

Ett mer enhetligt Cosmic skulle göra det lättare att hitta rätt information om patienterna som rörde sig över länsgränserna och minska dubbelarbetet i vården. Det skulle också ge IT-förvaltningarna möjlighet att samarbeta mer kring exempelvis tester och utbildningar.

– Inom ramen för Espir driver vi nu ett gemensamt projekt kring införandet av Cosmics nya version R8.1, och vi gör uppgraderingen i stort sett samtidigt, berättar Fredrik Romare, programledare för Espir. Det innebär att vi hela tiden lär av varandra och kan göra saker en gång i stället för tre.

Samverkan i vardagen

Samverkan för ett mer enhetligt Cosmic har över tid utvecklats till ett bredare samarbete på alla nivåer i IT-förvaltningarna. Region Jönköping, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län driver i dag ett gemensamt förändringsprogram och en rad projekt, som omfattar både vårdprocesser och IT-stöd, för smidigare patientflöden över regiongränserna. På köpet har landstinget och regionerna fått bättre samverkan också i det löpande arbetet i vardagen.

– Vi har en helt annan öppenhet i kommunikationen och byter erfarenheter även utanför Espir-projekten, berättar Fredrik Romare. Det har blivit naturligt att ta stöd av de andra två landstingen eller regionerna när man planerar ett förändringsarbete.

På Vitalis ska företrädare för Espir berätta om samarbetet och även de konkreta projekt som ingår. Det handlar bland annat om samverkan kring IT-stöd för standardiserade vårdförlopp och ett projekt för ökat användande av Nationell patientöversikt. I ett annat pilotprojekt testar vissa verksamheter att skicka skarpa e-remisser över länsgränserna.

Diskussion och miniseminarier

Förutom en särskild punkt i seminarieprogrammet, med titeln ”Släpp prestigen – för patienternas skull”, kommer Espir att bjuda på spännande diskussioner och en rad korta miniseminarier i den egna montern under lunchen. Lyssna i montern (B04:35)  även på olika tiominuters föredrag om konkreta arbeten i Espir – exempelvis  e-remiss, NPÖ, samarbete kring ny version av journalsystem, vårddokumentation, övergripande arkitektur!

– En av framgångsfaktorerna för att nå konkreta resultat har varit att styrgruppen, och även andra grupperingar, i Espir har haft ett starkt mandat, både i förvaltningsobjekten och i IT-förvaltningarna, säger Anette Peterson. Styrgruppen består av både objektägare och IT-direktörer från alla tre landsting och regioner.

– Och det allra viktigaste har nog varit att vi har lagt prestigen åt sidan. Samverkan kan bara bli verkstad om vi släpper revirtänkandet.