Välfärdsteknik på gång!

På Vitalis 2017 kommer välfärdsteknik att lyftas fram som ett viktigt område i såväl konferens som utställning. Även myndigheterna arbetar nu mer med frågan. – Välfärdsteknik är verkligen ett spännande område där det händer mycket nu, säger Evamaria Nerell.

Socialstyrelsen, som sedan länge varit engagerade i Vitalis, lanserar nu en webbsida där allt arbete kring välfärdsteknik samlas. Under år 2016 har myndigheten fått fart på arbetet med välfärdsteknik, något man gärna vill lyfta på Vitalis

 http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/valfardsteknik

– Tillsammans med Myndigheten för delaktighet har vi träffat kommuner och aktörer inom socialtjänsten och omsorgen runt om i Sverige, berättar Evamaria Nerell som arbetar med implementering och utbildning inom e-hälsa och välfärdsteknik på Socialstyrelsen. Kommunerna har bland annat berättat om sina behov av kunskap och stöd inom juridik samt etik för att kunna arbeta mer framåt med välfärdsteknik. Deras behov har vi försökt att möta med de produkterna som vi har lanserat under år 2016.

Etikutbildningen är ett webbaserat stöd för verksamheterna att börja disku-tera frågor kring etik och integritet. Utbildningen kan genomföras enskilt eller diskutera varje modul i grupp på personalmöten.

– Många upplever juridiken på området som komplex, menar Gabriella Falkelius jurist på Socialstyrelsen. På webbsidan om välfärdsteknik finns en genväg till frågor och svar kring juridiken. För att ge vägledning har vi där samlat utförliga svar på de frågor som oftast ställs till oss på Socialstyrel-sen.

Mer är på gång från Socialstyrelsen, som kommer upp på webbsidan. Ex-empelvis har Socialstyrelsen påbörjat arbetet med ett metodstöd som ska användas vid myndighetsutövning och erbjudande om socialtjänstinsatser i form av välfärdsteknik då personalen möter personer med helt eller delvis nedsatt beslutsförmåga.


Evamaria Nerell, Socialstyrelsen.
Fotograf: Victoria Henriksson.