Framtidens primärvård

Primärvården lyfts ofta fram som kärnan i svensk hälso- och sjukvård och navet för den omställning till en nära och mindre sjukhustung vård som sker bland annat genom utredningen God och Nära vård.

Nya vårdgivare och ny teknik förändrar hur hälsoekosystemet ser ut och hittar nya vägar för att bättre kunna nyttja resurser – inte minst personalens tid – för att tillhanda vård med utgångspunkt från patientens behov.