”Digitalisera där potentialen och behovet är som störst!”

Vården står inför en enorm transformation med förändrade förutsättningar. Vi ser befolkningen åldras, en större andel människor som lider av kroniska sjukdomar och fler specialiserade sjukhus med korta behandlingstider och färre vårdplatser.

För att anta utmaningarna som möter de kommande åren behöver vi sätta in den digitala kraften där den kan göra som mest nytta och där behovet är som störst. Det menar Boris Magnusson, vd på itACiH som som utvecklar it-stöd för vård i patientens hem.

– En stor utmaning när det kommer till just läkarledd vård i hemmet är att utforma it-stöd som både erbjuder den funktionalitet som behövs, är lättanvända, och fungerar smidigt och effektivt för vårdpersonalen. Dessutom ska de samtidigt uppfylla de krav på säkerhet, integritetsskydd och sekretess som lagar och förordningar kräver, säger han.

Verktyget ger en total överblick
Vårdformen ASiH som den ofta kallas, det vill säga palliativ vård vid livets slut, innebär att patienten vårdas hemma under ledning av en läkare vid sjukhuset.

– Med de nya förutsättningarna i vården kommer ASiH att bli väldigt viktigt. Det är dessutom uppskattat av både patienter och anhöriga, men det ställer stora krav på organisation, kommunikation och flexibilitet hos vården, menar Boris Magnusson.

För att underlätta verksamheten har itACiH utvecklat ett verktyg, ett flexibelt verksamhetsstöd, där alla aktiviteter kan hanteras, inte bara de som är riktade mot patienter.

– Alla delar måste fungera, även administrativa saker som beställningar och kallelser till möten. Samtidigt ska det ge en total överblick. Vårt verktyg ersätter exempelvis patientpärmar och anslagstavlor samt hanterar saker som delade mobiltelefoner och utrustning som placerats i patienternas hem.

Stödjer monitorering i hemmet
Genom monitorering kan kroniskt sjuka patienter med till exempel njursvikt, dialys, KOL eller hjärtsvikt vårdas i hemmet och samtidigt få den uppföljning av behandlingen som krävs.

–Vårt verktyg stödjer monitorering av patienter i hemmet. Det möjliggör att en behandling kan justeras snabbt vid behov och att negativa konsekvenser kan undvikas. Samtidigt som onödiga sjukhusbesök kan undvikas.

Ytterligare en viktig funktion som Boris Magnusson vill lyfta fram är möjligheten till koordinerad vård mellan olika vårdgivare.

–Vi gör det möjligt för vårdgivare att kommunicera digitalt runt gemensamma patienter, helt i enlighet med lagen om ”Sammanhållen journalföring”. Det här sparar förstås en massa tid, men säkerställer också att allt dokumenteras och inget faller mellan stolarna, säger Boris Magnusson.

Vill du se en demo av verktyget? Välkommen till monter B05:30 under Vitalis. Läs gärna mer på itacih.se


Vid vård i hemmet måste it-systemen fungera både stationärt och mobilt. Sådana system utvecklas bäst i småsteg och i samspel mellan användare och utvecklare. På bilden stämmeritACiHs utvecklare Thomas Persson av ett designförslag med sjuksköterskan Ulrika Lindstedt.