Vision e-hälsa i praktiken - Arbetet med kodverk för Nationella läkemedelslistan

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 10:30-11:30

Beskrivning

Behovet av nationellt gemensamma kodverk är stort och kodverken är en av pusselbitarna för att uppnå semantisk interoperabilitet. När Nationella läkemedelslistan nu utvecklas ska informationen så långt till är möjligt vara strukturerad vilket bland annat ställer krav på användningen av gemensamma kodverk. Ett exempel på information som är lämplig att uttrycka med hjälp av kodverk är information om hur ett läkemedel ska administreras.

Under denna föreläsning berättar Läkemedelsverket, eHälsomyndigheten, SKL och Socialstyrelsen om hur man tillsammans arbetar med de kodverk som ska användas för att beskriva administreringssätt. Hur administreringssätt ska anges när läkemedelsprodukter godkänns styrs av regulatoriska krav på EU-nivå samtidigt som dokumentationen av en patients läkemedelsbehandling behöver stödja hela patientens läkemedelsprocess. Detta leder till intressanta ställningstaganden där såväl myndigheter som vårdföreträdare är viktiga aktörer. Samverkan i praktiken är här en förutsättning för att få fram en lösning som fungerar i svensk hälso- och sjukvård och som samtidigt möter de regulatoriska krav som finns.

Utöver att få en uppfattning om innehållet i de nya kodverken kommer du att få insyn i:
• hur eHälsomyndigheten arbetat med gemensamma kodverk så här långt, vad som återstår i utvecklingen och hur kodverken ska leva över tid
• hur Läkemedelsverket arbetar med att möta såväl kraven från EU-nivå och de behov som finns i den svenska hälso- och sjukvården
• hur EU ställer krav på regulatoriska kodverk som inte fullt ut möter behoven inom svensk hälso- och sjukvård och hur Socialstyrelsen mappar och kompletterar kodverken för att tillgodose dessa behov med hjälp av Snomed CT
• hur SKL, tillsammans med vårdföreträdare, har ansvarat för att praktiskt driva arbetet under hösten 2018 och vilka insikter det har resulterat i.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie