Världens smartaste tandvårdsklinik

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 13:00-14:00

Beskrivning

Övergripande målsättning
Kliniken är avsett att tjäna som en testbädd för Folktandvården Västerbotten och tandvården generellt. Tanken är att här skall prövning av nya koncept och idéer genomföras för att sedan kunna införas på bred front, vid länets kliniker, eller förkastas efter genomförd testning. För att klara detta har kliniken utrustas ändamålsenligt och bemannas med erforderlig personal som har en öppen och positiv inställning till förändring. Idén för denna målsättning har utmynnat genom samarbete mellan VLL Innovation AB, gruppen standardiserade tandvårdskliniker och ett antal omvärldsspaningar vid olika kliniker och företag.
För att kunna optimera arbetssätt och genomföra digitalisering fullt ut har även ett tandtekniskt laboratorium knutits till kliniken i direkt anslutning. Meningen med detta är att ge möjlighet att bedriva digital tandvård genom samtliga processer där detta kan appliceras och därigenom underlätta detta arbete och ge god logistik i alla faser med korta ledtider.
Visionen är världens smartaste tandklinik.
Målet är en fungerade testbädd inom 2 år.
Kliniken bedrivs i projektform under en initial period om 2 år under ledning av en projektägare, och startade i slutet av augusti 2018.
Målsättningen med kliniken är innovation och testbädd. men på innovationskliniken kommer även kvantitativ- och kvalitativforskning att bedrivas.