Utbildning inom eHälsa- vilka utbildningsbehov finns och hur möter vi behoven tillsammans?

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 15:30-17:00

Beskrivning

Enligt vision eHälsa ska Sverige bli bäst i världen på att ta till vara möjligheterna hos eHälsa och digitalisering (Socialdepartementet & SKL, 2016). För att lyckas med det krävs samarbete mellan stat, landsting, kommuner och näringsliv. Men samverkan måste bygga på kunskap och en gemensam begreppsanvändning. Vård- och omsorgsgivare behöver utveckla sin beställarkompetens för att kunna erhålla de lösningar som ger maximalt utbyte. För detta är utbildning avgörande.
Utbildning inom eHälsa kan ske på olika sätt, till exempel internt inom verksamheter, inom universitet och högskolor eller som uppdragsutbildning. Som ett exempel, startade eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet höstterminen 2017 ett Masterprogram i eHälsa. Utarbetningen av programmet skedde tillsammans med verksamheter och företag inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg samt akademi. Masterprogrammet är ett samarbete mellan tre av Linnéuniversitetets fakulteter, teknik, ekonomi och hälsa. Med intag varje hösttermin och med studier på halvfart kommer de första studenterna att examineras från Masterprogrammet år 2021.
På Vitalis 2019 önskar eHälsoinstitutet anordna en workshop där vi tillsammans diskuterar utbildningens roll i eHälsa och välfärdsteknik samt dess förhållande till vision eHälsa 2025. Workshopens fokus är att identifiera vilka utbildningsbehov som finns och hur vi tillsammans kan möta behoven med olika utbildningsformer.
Workshopen kommer att vara interaktiv och alla deltagare kommer aktivt att bidra till att besvara frågeställningarna:
Vilken kunskap och kompetens behöver svenska vård- och omsorgsgivare för att vision eHälsa ska kunna uppnås?
Hur ska de utbildningar se ut som kan ge denna kunskap och kompetens?
Vilken roll har universitet och högskolor i detta?

Från eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, deltar Stefan Lagrosen, Tora Hammar, Pia Nylinder och Lina Nilsson.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie