The value of health data / Verdien av helsedata

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 14:00-14:30

Beskrivning

Helseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen til og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata og andre kilder til helsedata.

Norge har satt i gang et stort arbeid med å bygge en nasjonal helseanalyseplattform og på sikt et analyseøkosystem.

“Helseanalyseplattformen” (HAP) skal gjøre det enklere å få tilgang til helsedata og legge til rette for avanserte analyser på tvers av ulike datakilder som helseregistre, grunndata, journaler og andre kilder til helseopplysninger.

Samtidig skal personvernet styrkes for eksempel ved bedre innsynstjenester, bedre muligheter til å gi og trekke samtykker og bedre sporing av bruken av de personlige opplysningene. Prosjektet skal etablere en nasjonal infrastruktur for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata.

De viktigste målgruppene vil være forskere, myndigheter, helsepersonell og helseledere, i tillegg til næringslivet og innbyggere. Aktuelle datakilder vil være nasjonale helseregistre, medisinske kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobanker og sosioøkonomiske data.

Direktoratet for e-helse har som ambisjon å bidra til utprøving og utvikling av ny teknologi innen helseanalyse, slik som kunstig intelligens, maskinlæring, smarte algoritmer og prediktiv analyse.

Personvern og informasjonssikkerhet vil være svært høyt prioritert og førende for utviklingen av Helseanalyseplattformen.
Vinteren og våren 2018 ble det gjennomført en konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen. Nå er prosjektet i gang med realiseringen av målbildet for det valgte konseptet, som på sikt skal bli et analyseøkosystem.

I dette foredraget vil vi fortelle om arbeidet, planene videre, tidslinjen, hvordan personvern ivaretas, og hvordan Norge ønsker å utvide Helseanalyseplattformen til et fullverdig analyseøkosystem.

Den samfunnsøkonomiske analysen viste en gevinst over 15 år på 7,6 milliarder kroner i tillegg til kvalitative (ikke prissatte) gevinster. Gevinstene kan oppsummeres slik:

– Mer og bedre helseforskning (ikke prissatt)
– Bedre styringsdata (ikke prissatt)
– Bedre beslutningsstøtte (ikke prissatt)
– Bedre personvern (ikke prissatt)
– Økt verdiskaping i helseindustrien
– Mer effektiv legemiddelutvikling
– Tidsbesparelser for forskere
– Tidsbesparelser for registerforvaltningen
– Reduserte driftskostnader
– Sparte investeringskostnader
– Personvern og informasjonssikkerhet