SWELife-projektet SWEPER: ökad nytta av data inom precisionsmedicin – Status och slutsatser

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 14:00-15:00

Beskrivning

Vården blir alltmer komplex och individuellt anpassad efter den enskilda patientens förutsättningar och behov. Det innebär stora möjligheter att optimera varje patients behandling, men ställer också ökade krav på diagnostik, behandling och uppföljning.
Mängden data om varje individ växer snabbt. Det kan vara den information som patienten ger vid besök inom vården men också data som individen själv producerar. All data om individen som har betydelse för välbefinnandet kan kallas för systematiska hälsodata.
Rätt använd skulle den systematiska hälsodata som finns kunna användas för att ge en hälso- och sjukvård specialanpassad för var och en av oss, så kallad precisionsmedicin. Individen skulle också kunna använda dessa data för precisionshälsa. SWEPER är ett nationellt initiativ som vill förbättra och stödja möjligheterna för life science-sektorn i Sverige att få tag i och använda denna data
Syftet med SWEPER-projektet är att: a) utveckla vården, bidra till forskning samt ökad kunskap för att kunna använda de behandlingsmetoder vi har på rätt individer, samt att: b) generera en bas för nya innovationer och translation från ett kunskapsområde till ett annat, genom interaktion mellan vård, akademi och industri.
Projektet har bl.a. genomfört en juridisk analys (Rapporten Personcentrerad data och juridik) för att sammanställa nödvändiga underlag för att tydliggöra vad som gäller inom personuppgiftsområdet. Analysen tydliggör också möjliga juridiska angreppssätt och kan därmed användas som stöd för att ta fram framtida plattformslösningar för hantering och delning av stora mängder personuppgifter. Slutsatsen är att mycket går att göra idag, men lagstiftningen gör ibland att det blir komplext och krångligt. I analysen har flera förutsättningar och möjligheter för att hantera personuppgifter – på en och samma eventuella plattformslösning tillhörande flera olika personuppgiftsansvariga – lyfts fram.
En viktig aspekt för att effektiv driva utvecklings- och innovations projekt inom hälso- och sjukvården i samverkan mellan regioner, industri och akademi är att tydliggöra hur detta kan ske utan att snedvrida konkurrenssituationen, samt vad som bör beaktas för när konkurrensutsättning bör ske. Inom projektet har VGR, SLL, Innovation Skåne och VLL gemensamt tagit fram en spelplan för att bidra till ökad tydlighet och gemensamt språkbruk för mer effektiv utveckling och implementering av nya innovationer.
Dessutom bygger projektet vidare på de slutsatser inom semantik som Swelifes 3H3R utredning lade fram. Genom samverkan mellan avnämare inom industri och sjukvård i samverkan med semantiskt bevandrad IT-industri och akademi kan ontologier för olika medicinska och logiska domäner presenteras med en hög semantisk interoperabilitet. Inom detta arbete är huvudleverablerna: Framtagande av metod för maskinläsbara lexikon för kliniska specialiteter baserade på SNOMED CT, samt utveckling av minst tre lexikon för cancer-registren.
SWEPER arbetar framåt genom ett antal strategiska projekt. I dagsläget är det tre projekt som startas, de är: Synoptisk Histopatologi med rapportering kring Formulär och Metadata, En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling med fokus på genomförande av DICOM RT, samt Beslutsstöd inom 8 cancer-diagnoser med fokus på Patientöversikt och användandet av Lexikon stöd.
“Öppenhet, Dela och Transparens” har varit ett nyckelord inom de arbetspaket som SWEPER-projektet har genomfört. I projektets uppstartsfas fanns en stor förståelse för att landsting och regioner står inför samma frågeställningar och utmaningar. På ett prestigelöst och välkomnade sätt erbjöds landets innovationsverksamheter att delta aktivt. SWEPER har till stor det varit ett startskott för en mer operativ samverkan mellan landets innovationsverksamheter. Kompetensutbytet har varit stort inom SWEPER och satt igång idéer kring att mer systematiskt och långsiktig samverkan.
Varför lösa systemiska problem på egen hand när man kan göra det tillsammans! Värdena är många. Kompetenshöjning, kostnadsbesparing och arbetsglädje. Dagens kommunikationslösningar medger också att nära samverkan kan utföras tidseffektivt.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie