StandIN 3 – Standarder för interoperabilitet – projektresultat fördjupning

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 11:00-12:00

Beskrivning

Projektet redovisar erfarenheter och insikter från arbetet med att använda olika standarder för att skapa information som är interoperabel ur olika aspekter. Arbetet med de olika spåren som har berört openEHR, NI, Contsys och FHIR redovisas. Ni får veta hur arbetet genomförts och vilka olika utgångspunkter som funnits vid standardtillämpningarna. Jämförelser med avseende på beslutade utvärderingskriterier redovisas, där så är möjligt. Vi beskriver tänkbara utvecklingsstrategier i korta och långa perspektiv. Hur kan effekter skapas nu, som kvarstår även efter byte av system. Interoperabilitet beskrivs ur olika aspekter utgående från erfarenheterna från arbetet. Vi redovisar en analys av skillnader och likheter ur olika aspekter för NI och Contsys/13606 3. Projektet beskriver även möjliga kombinationer av standarder för svensk tillämpning.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie