Så här vill vi arbeta med GPS-larm i stor skala

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 09:00-10:00

Beskrivning

Socialstyrelsens årliga E-hälsoenkät visar att allt fler kommuner inför välfärdsteknik i äldreomsorgen vilket resulterar i bättre omsorg, förbättrad tillvaro för de enskilda och deras anhöriga och närstående. Införandet av välfärdsteknik påverkar också personalens arbetssituation positivt samt ger ekonomiska vinster för kommuner. I november 2018 släppte Socialstyrelsen en rapport som speciellt fokuserar på användning av trygghetskameror och GPS-larm (Välfärdsteknik – En studie av användningen av trygghetskameror och GPS-larm i 12 kommuner). Rapporten visar att såväl trygghetskamerorna som GPS-larmen har stor potential. De kan öka de enskildas trygghet, självständighet och säkerhet samt minska anhörigas oro. Båda teknikerna ger också förutsättningar för bättre arbetsmiljö för personalen. Samtidigt visar rapporten att det fortfarande finns flera organisatoriska, etiska och kunskapsmässiga utmaningar att bemöta. Utmaningarna är t ex: att säkerställa att GPS-larmet motsvarar enskildes behov, att hantera samtycket, att skapa organisatoriska strukturer och rutiner för att hantera larm. Slutsatserna i rapporten har dragits baserad på intervjuer med tolv kommuner har infört GPS-larm. Flera av de intervjuade kommunerna har under de senaste tre åren arbetat FoU-projektet-Utvecklingssamverkan GPS-larm. Tillsammans har de arbetat för att skapa struktur och nya arbetssätt för tjänsten GPS-larm. Under projektets gång har kommunerna både upplevt och bemött de flesta av utmaningarna som belystes i Socialstyrelsens rapport. Utifrån sina erfarenheter och det utförliga material som tagits fram har projektdeltagarna med hjälp av forskaren Ella Kolkowska på Örebro Universitet tagit fram en rapport som beskriver hur kommuner kan införa en tjänst som GPS-larm på ett kvalitetssäkrat sätt. Målsättningen med detta konferenspass är att offentliggöra rapporten och presentera kommunernas svar på Socialstyrelsens kritik. Användande av GPS-larm kräver att man tänker till men kan samtidigt skapa stora mervärden. Socialstyrelsen skriver bland annat i sin rapport att ” Gps-larmen ger en omedelbar möjlighet för användaren att leva mer autonomt och självständigt.”

Vår avsikt är att i konferenspasset ska innehålla en presentation av rapporten och dess huvuddrag, kommunernas arbete och deras svar på den kritik som framförts. Detta följs av paneldebatt där deltagare från projektet, kommunföreträdare och Socialstyrelsen möts för att diskutera resultaten i Socialstyrelsens rapporter, kommunernas svar gällande kritiken i den specifika rapporten om GPS-larm och kameror samt diskutera vad som behöver göras i framtiden.

För programledningens kännedom:
I dialog med Socialstyrelsen kom vi tillsammans fram till att det skulle kunna passa bra att ha detta konferenspass i direkt anslutning till Socialstyrelsen pass, om det är möjligt. Alltså direkt efter. Passets andra del tänker vi oss är en paneldebatt, där Dick Lindberg givit klartecken till att medverka.
Även socialchef Fredrik Bergström från Nora kommun har gett klartecken att medverka.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie