Nu är det realitet! Med hjälp av Graviditetsregistret förbättras hälsan för föräldrar och barn!

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 13:00-13:30

Beskrivning

Graviditetsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har en snabb resa bakom sig – och vi fortsätter i snabb fart framåt. Graviditetsregistret skapades 2013 genom att slå samman tre register inom mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning till ett gemensamt nationellt kvalitetsregister. Under dessa år har vi skapat ett komplett system för uppföljning av kvalitet i hela vårdkedjan. Vårdkedjan innehåller allt från inskrivning på mödravården över ultraljudsundersökningar, förlossningen och till återbesöket på mödravården. Eftersom Graviditetsregistret använder samma plattform som två angränsande kvalitetsregister, Q-IVF (nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning) och SNQ (svenskt neonatalt kvalitetsregister), finns det även möjlighet att “höja blicken” och följa kvalitén i ett större perspektiv. I december 2018 tilldelades Graviditetsregistret “Certifieringsnivå 1” inom Sveriges kommuners och landstings “Nationella kvalitetsregister”, vilket är den högsta möjliga certifieringsnivån.
Graviditetsregistret har automatisk överföring från journal, modul för randomisering i studier och integration mot till exempel Vården i siffror. Det finns användarvänliga diagram över många olika parametrar för vårdpersonalen, men även närmast oändliga möjligheter att följa siffror på sin egen enhet för utbildade vårdutvecklare.
Tillsammans med verksamheterna har vi på många sätt höjt kvaliteten på vårddokumentationen och därmed ökat möjligheterna för rättvisa och adekvata jämförelser, vilket också ökar möjligheterna till en jämlik och säker vård. Under de senaste åren har många förbättringsarbeten, stora och små, genomförts och påbörjats runtom i landet – med glädjande resultat för mor och barn.
I januari tar vi nästa steg mot att integrera den absolut viktigaste delen av vårdkedjan – patienterna som medskapare. Genom den digitala Graviditetsenkäten får vi en möjlighet att få kunskap om hur gravida och nyblivna mammor upplever sin hälsa och vården innan, under och efter graviditeten.

Samtidigt kommer vi att kunna leverera “rykande färska” data till verksamheterna – resultaten i Graviditetsregistrets användarvänliga diagram kommer att uppdateras varje dygn. Dessutom kommer barnmorskor och läkare själv kunna få personliga rapporter över egen statistik när de loggar in i registret.
Graviditetsregistret står för den tekniska plattformen i detta projekt som bedrivs av SKL tillsammans med Graviditetsregistret, Bristningsregistret och Nationell patientenkät.
Lyssna på hur vi gjort detta, de viktigaste framgångsfaktorerna, utmaningarna samt vägen framåt.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie