Nolltollerans undernäring - Om vi vet vad vi ska göra – varför gör vi det inte?

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 10:30-11:00

Beskrivning

Undernäring är ju som vi alla vet ett enorm stort problem i framförallt äldrevården. Total konsekvenskostnad för undernäring i Sverige uppskattas till mer än 20 miljarder årligen.

Om vi tar utgångspunkt i Socialstyrelsens siffror, så för de äldre som bor hemma, vilka screenas för bedömning av risk för undernäring (hur stor andel som faktiskt screenas finns viss osäkerhet kring), planeras aktiviteter endast för 63% av dessa. Dock är det så få som 27% av dessa planerade aktiviteterna som faktiskt genomförs.

De nationella riktlinjerna är tydliga, screening och aktiviteter måste vidtas. En eventuell brist på kunskap kan vara en orsak, men vår bedömning är att den mest uppenbara orsaken är brist på stödsystem.

Nutrtionsomvårdad ska följa nutritionsomvårdnadsprocessen och likställas med all annan medicinsk behandling. Idag saknas ofta en förankrad länk mellan utförande av screening och planerade aktiviteter som följd av sådan screening, samt uppföljning av sådana planerade aktiviteter. Utan ett strukturerat tillvägagångssätt för den totala processen är risken för negativ patientpåverkan uppenbar och med ökad totalkostnad för vården som en direkt följd.

Överrapportering mellan dietister, specialistvård och primärvård, sker muntligt och oftast med bifogad journalanteckning i pappersform. Olika journalsystem begränsar möjligheten att läsa varandras dokumentation. Uppföljning av patienter sker, men kan se olika ut beroende på resursfrågan i vård respektive omsorg.

Vi arbetar därför med att införa verktyg med utgångspunkt i patienten, där såväl dietist, läkare, sjuksköterska, omsorgspersonal och anhörig, kan bidra i att dokumentera patientstatus, genomföra kostregistrering samt stödja patienten i att följa satta aktiviteter, vilket naturligtvis skall leda till förbättrad patientkvalitet och minskad totalkostnad.

Vårt arbete handlar således om att skapa förutsättningar för ett komplett patientcentrerat arbetssätt, som följer nutritionsomvårdnadsprocessen och där både patient och alla vård- och omsorgsgivare, samt anhöriga, gemensamt kan bidra i deras respektive patientinteraktioner, kartlägga, planera och följa upp näringsstatus, framsteg och mål.
Allt för att nå visionen om en nolltolerans mot undernäring.

Vi kommer i föreläsningen, som en del av ovan, även berätta om det EU-stöd vi fått för detta arbete, genom INCLuSilver, samt ge exempel från kommunal implementering.