Kliniskt påvisbara resultat och bättre resursanvändning i vården med AI

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 11:00-11:30

Beskrivning

Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvård beskriver att nya och redan beprövade åtgärder behöver prioriteras och användas på ett balanserat sätt, så att hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt. Så vad händer när vi låter sjukvårdens och patientens behov samt akademins kunskap styra utvecklingen? Efter drygt nio års utvecklingsarbete och samverkan mellan vården, akademin och patientrepresentanter används idag EASY-Diabetes på över 40 kliniker i tre olika landsting. EASY-Diabetes är en unik plattform för diabetesvård som analyserar data och hjälper till att individanpassa behandling till den enskilde patientens behov. Systemet är integrerad i den ordinarie vården där det hjälper vårdgivare få en bättre överblick över sin patientpopulation och djupare förståelse för varje individs behov. Med ett självförbättrande digitalt behandlingsstöd som analyserar datan, gör sannolikhetsbedömningar och bidrar med ett beslutsstöd/rekommendationer uppnås stora effektiviseringar och tillgänglighetsvinster som diabetesvården så väl behöver för att klara dagens och framtidens utmaningar.
Kroniskt sjuka patienter lever ständigt med sin sjukdom men träffar oftast representanter för vården bara några få gånger om året eller om de blir akut sämre. Digitala verktyg inom diabetesvården har förutsättningar att underlätta för dessa patienter att leva ett högkvalitativt liv också mellan besöken. Med hjälp av EASY diabetes blir egenvården både enklare och säkrare. Systemet innehåller ett beslutsstöd som utifrån medicinsk evidens och artificiell intelligens hjälper läkare och patient att tillsammans fatta bättre, mer individanpassade beslut. Patienten erbjuds en mobilapplikation som engagerar patienten i sin vård, ökar patientens förståelse för sitt sjukdomstillstånd och ger patienten kontinuerlig trygghet och vägledning. Detta förbättrar vårdens tillgänglighet, trygghet och kontinuitet samt ger en säker kommunikation mellan vårdgivare och patient. Den AI baserade plattformen är utformad för individanpassade vårdprogram, vilket i förlängningen kan minska behovet av avancerad sjukhusvård till följd av komplikationer och medföra en ökad livskvalitet. Patienten får via EASY information och vägledning för att kunna vara delaktig och våga leva ett mer aktivt liv.

Systemet ger en realtidsöverblick över vårdcentralens patienter, vilket möjliggör effektivare och säkrare väntelistor och ger trygghet för både vården och patienten. Systemet kan enkelt integreras med såväl befintliga som framtida IT-/journalsystem. Synergin möjliggör en mer jämlik, effektiv, patientsäker och tillgänglig primärvård med hög kvalité och god arbetsmiljö för vårdpersonal. Med bättre beslutsunderlag, automatiserad uppföljning och enklare möjlighet för patienter att engagera sig ger EASY-Diabetes bättre hälsa och effektivare användning av vårdens resurser. Genom en effektiviserad diabetesvård bidrar vi till att kunskap och stöd finns tillgänglig för varje patients behov och att allvarliga komplikationer upptäcks tidigare, kanske så tidigt att de helt kan undvikas.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie