Hälsocoach online – Hälsovinster på invånarens villkor

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 09:30-10:00

Beskrivning

Av de faktorer som påverkar vår livslängd är individens beteendemönster den största faktorn, hela 40 %. Forskning visar att ifall hälsosamma levnadsvanor upprätthålls lever individen 14 år längre än vid uppvisande av ohälsosamma levnadsvanor. Hälsocoach online är en online-tjänst som erbjuder individuella samtal för att motivera till förbättrade levnadsvanor, nuvarande inriktade på tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor. Projektet startade som ett samarbete mellan primärvård och specialistsjukvård och utgör nu en del av Västra Götalandsregionens omställningsarbete.
Individen bokar själv sitt besök, ungefär hälften av våra klienter bokar efter rekommendation av vårdpersonal och resterande på eget initiativ. Coachningsperioden pågår ungefär tre månader och inkluderar fem till sex möten. Genom att utföra videomöten ökar inte bara tillgängligheten utan klienten kan också välja den miljön hen känner sig trygg i. Klientens egna förutsättningar och kontinuitet är utgångspunkten i vårt arbete.
Våra hälsocoacher har utbildning inom beteendevetenskap och samtalstekniker som coachning och Motiverande Intervjuer och de arbetar enligt hälso- och sjukvårdens riktlinjer och ramverk. Uppföljning och utvärdering av tjänsten sker systematiskt via journal och en anonym kundenkät efter avslutad coachning. Vi kan inte bara se goda resultat vad gäller kundnöjdhet, patientupplevd hälsa och förändring till hälsosammare levnadsvanor utan också en god kostnadseffektivitet jämfört med andra sjukvårdsaktiviteter.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie