C3-Cloud – EU-projekt för nya former av stöd till multisjuka äldre i Region Jämtland Härjedalen

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 16:00-17:00

Beskrivning

Vården av äldre som ofta har flera kroniska sjukdomar samtidigt är kanske vår största utmaning. Det är ofta en splittrad vårdapparat med primärvård, kommuner och specialistsjukvård som inte alltid fungerar väl tillsammans. Även om det finns många texter som ger riktlinjer för vård av en sjukdom så saknas i stort sett beslutsstöd som kan kombinera råd om flera sjukdomar och ge anpassade råd som tar hänsyn till den registrerade informationen i journalerna.
I denna presentation kommer vi belysa olika aspekter på ett stort europeiskt samarbetsprojekt där vi utvecklat ett mångfasetterat stöd som ett komplement till dagens regionala journalsystem. I projektet C3-Cloud ingår kliniska grupper från Sverige, England och Spanien och tekniska experter jämte forskare i hälsoinformatik från manga länder. Systemet innebär en integration med journalsystem där en helt ny form av vårdplaneringssystem används där automatiserade riktlinjer för Diabetes, Hjärtsvikt, Njursvikt och Depression ger snabba konkreta förslag som läkaren i samråd med patienten och annan personal kan använda för att skapa en fullständig vårdplan. En vårdplan som patienterna också har tillgång till via nätet. I vårdprogrammen ingår också ett utförligt utbildningsmaterial för patienterna med en mängd olika former av information i form av texter och video anpassat till olika problem.
I denna programpunkt planerar vi att berätta mer om projektet från de svenska samarbetsparterna, Örebro universitet, Cambio och Region Jämtland Härjedalen (där systemet börjar användas i januari 2019).
Vi kommer ge en översikt över hela samarbetet som pågår 2016-2020 med en rad spännande tekniska utmaningar i ett sådant multinationellt projekt. Örebro universitet har haft en viktig roll i arbetet med att överföra textbaserade riktlinjer till algoritmer som sedan realiseras med den nya logiken GDL (Guideline Definition Language) som Cambio realiserar för hela det europeiska projektet.
Vi kommer också beskriva vårdplaneringssystemet och den typ av stöd som patienterna och deras närstående kan få.
Slutligen kommer representanter från Region Jämtland Härjedalen beskriva de första erfarenheterna av att använda det nya systemet.
Detta projekt borde vara intressant för många som ett exempel på framtidens digitala stöd till vården där vi både har verktyg som underlättar samarbete och vardagen för personalen att följa evidensbaserade riktlinjer men också inkluderar patienter på allvar i planeringen och genomförandet av sin vård också för de multisjuka äldre.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie