Beskrivningsmodell för digitaliseringsinitiativ som stöd för prioritering, uppföljning och styrning

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 16:00-16:30

Beskrivning

Initiativ kring digitalisering och verksamhetsutveckling kan identifieras på olika nivåer och av olika funktioner i organisationen och kan dessutom relatera till behov och problemställningar avseende visa grundläggande syften. Exempel på grundläggande syften kan vara att bidra till effektivisering, eller att utveckla en mer ändamålsenlig process eller arbetsform, eller att förbättra användbarhet för personal och/eller användarupplevelsen för patienterna. I de flesta fall har ett digitaliseringsinitiativ en intention at bidra till fler än ett grundläggande syfte.
Innovation Skåne har därför, på uppdrag av Region Skåne, utvecklat en generell beskrivningsmodell för digitaliserings- och förändringsprojekt. Modellen ger beslutsfattare en översiktlig beskrivning av varje enskilt initiativ i form av till vilken grad de grundläggande syftena adresseras, en analys av nu-läget samt en skattning av förväntade förbättringar och effekter som initiativet bidrar till. Den övergripande beskrivningen visualiseras i form av ett spindeldiagram, där nu-läge och förväntad effekt skattas i dimensionerna i/ effektivisering 2/ verkningsfullhet och iii/ nöjdhet (inom brukargrupper). Beskrivningsmodellen är utvecklad i samarbete med RISE och Philips AB, och är inspirerad av pågående internationellt standardiseringsarbete.
Beskrivningsmodellen skapar bättre förutsättningar för beslutsfattare att tolka, jämföra och prioritera digitaliseringsinitiativ, och skapar också en bas för uppföljning, kontroll och styrning. Modellen har tillämpats och utvärderats inom ett antal pågående digitaliseringsinitiativ inom Region Skåne

Säkerställ din medverkan

Köp ditt konferenspass redan nu Läs mer