Användarperspektiv på SIP-samverkan, en föreläsning

  • onsdag / 26 augusti / 2020
  • 11:00-12:00

Det finns idag stor okunskap om vad SIP (Samordnad Individuell Plan) är, att det en process och att SIP-mötet ägs av Brukaren/patienten. Som anhörig drar man ett stort lass med att koordinera, förklara och för att få till meningsfulla möten med rätt personer. SIP är till för att hjälpa till med detta men ineffektiva SIP-möten gör allt bara tyngre. Här berättar Britta Brus och Gunilla Karlsson om erfarenheter från ett 30-tal SIP-möten. De delar med sig om tips och råd som kan vara till hjälp.

SIP (Samordnad Individuell Plan) är ett verktyg för att ge brukare/patienter/elever rätt stöd i de fallen koordinerade insatser behövs från olika instanser. SIP har funnits länge men i samband med att Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kom 2017 har intresset kring bra SIP ökat stort.