Användarinsikter kombinerat med forskning - Ett designcase rörande internetbehandling för ADHD

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 11:00-11:30

Beskrivning

ADHD: nuläget i Sverige
Enligt Socialstyrelsen har 2,5% av alla vuxna i Sverige ADHD. Tyvärr är det långt ifrån alla som söker och får adekvat hjälp. Även om befintliga insatser i form av farmakologisk behandling och grupputbildning ger en bra hjälp, så kvarstår svårigheter för många. De psykopedagogiska verktyg för stöd och behandling som finns idag är främst utvecklade för barn och unga. Det PTS-finansierade projektet “Uppkopplade produkter för föräldrar med ADHD eller autism” (som Usify med flera stod bakom) visade att många med ADHD var beroende av stöttning och hade svårt att behålla en heltidstjänst. De möttes också ofta av oförståelse kring sina behov. Vårdgivare inom öppenvårdspsykiatri har generellt en mycket pressad situation där glappet kan vara stort mellan vad man önskar kunna göra, och vad som är realistiskt. På grund av dessa faktorer upplever många vuxna att stödet blir otillräckligt.

Ett designcase: ADHD-hjälpen
Projektgruppen ansökte och beviljades medel inom ramen för PTS 14:e innovationstävling för att utveckla en lösning som baseras på behov hos vuxna med ADHD, dels som ett bidrag till att stärka arbetstagarens autonomi och potential, och dels för att ge närstående, arbetsgivare och kollegor möjligheter att använda stödtjänster för att bättre stötta personer med ADHD. Förhoppningen är att detta ska ge större utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden och i vardagen, och kan på så sätt bidra till en arbetsmarknad för alla.
Behandlingsprogrammet ADHD-hjälpen har tagits fram tillsammans med användarna, det vill säga personer med en ADHD-diagnos. Att kombinera ett användarcentrerat perspektiv med ett gediget forskningsunderlag och klinisk expertis har gett en enorm styrka i projektet, men det har också varit utmaningar i att arbeta behovsdrivet utan en känd lösning. Framför allt har det tvärdisciplinära arbetssättet där användare, ingenjörer, psykologer, tjänstedesigners och formgivare gemensamt har samverkat inneburit höga krav på kommunikation, tillit och öppenhet.

Vad är ADHD-hjälpen?
ADHD-hjälpen är ett internetbaserat behandlingsprogram som ger kunskap, färdigheter och verktyg till vuxna med ADHD. Det kompletterar befintliga vårdinsatser och möjliggör för verksamheter att erbjuda strukturerad och effektiv psykologisk behandling. Vårdpersonalen kan fungera som behandlarstöd under processen och lotsa användaren förbi svårigheter.
Användarna kan spara och dela verktyg och kunskap till arbetsgivare och närstående.

Designmässiga utmaningar
– Vad har vi lärt oss av att jobba i öppna, itererande, användarcentrerade processer där lösningen inte har varit känd från början, bara behovet?
– Vilka möjligheter och utmaningar finns i att arbeta användarcentrerat med flera organisationer involverade?
– Hur kan forskningsbaserad kunskap om neurobiologi, psykologisk behandling och kognitivt stöd kombineras med ett strukturerat fokus på användarnas behov?
– Hur kan man utveckla lösningen i dialog med vårdgivare och utifrån verksamhetens förutsättningar?
Som vinnare i PTS innovationstävling vill vi dela med oss av kunskaper, perspektiv och erfarenheter vi har fått i projektet, för att bidra till den kunskapsomställning som krävs för att utveckla framtida lösningar inom e-hälsa.

Sammanfattning
Samordning mellan aktörer kan många gånger vara bristande, vilket går ut över dem som brottas med sina ADHD-svårigheter i relationer och på jobbet. Det blir tydligt att effektivare sätt att kommunicera utredningsresultat, bemöta, utbilda och behandla kan ge positiva effekter för personer med ADHD, kopplat till både hälsa och arbetsliv. Utifrån detta valde vi att gemensamt starta projektet ADHD-hjälpen, ett internetbaserat behandlingsprogram som kombinerar klinisk erfarenhet, forskning och användarcentrerad design. Psykologpartners är ett av Sveriges största psykologföretag inom beteendeförändring, med spetskompetens inom bla ADHD och internetbehandling. Usify är experter inom användarcentrerad design med erfarenhet från många olika projekt inom hälso- och sjukvården.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie