Svensk kunskapssession

Ordnat införande av e-hälsolösningar, vad händer efter de stora upphandlingarna?

I Sverige pågår nu ett antal större upphandlingar av Vårdinformationssystem och en nationell plattform är under framväxande. Vi har också en vision som säger att ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”

Vi kan ifrån våra olika perspektiv se otroliga möjligheter och svårigheter när det gäller att utnyttja den potential som finns av den fortsatta digitaliseringen av vård och omsorgen i Sverige.

Den inledande kunskapssessionen blir en utblick där vi med utgångspunkt ifrån våra frågeställningar tar hjälp av erfarenheter ifrån ett par amerikanska organisationer och där vi i ett efterföljande samtal diskuterar hur vi leda utvecklingen framåt på hemmaplan.

Kunskapssessionen är ett forum där samtliga deltagare i den svenska/nordiskadelegationen är välkomna att i ett icke-kommersiellt sammanhang öppet kan diskutera frågeställningarna.

Frågeställningarna är:
Ordnat införande av e-hälsolösningar, vad händer efter de stora upphandlingarna?
o Hur säkerställer vi att vi kan på ett säkert sätt kan införa framtidens lösningar och tjänster?
o Vilka organisationer kommer att ställa krav på de nya lösningarna, och hur kommer kraven hanteras?
o Hur säkerställer vi validering av klinisk nytta i samband med kravställning?
o Val av standards, andra överenskommelser och tillämpning.
o Hur skapar vi ett ekosystem som medger införande av nya eHälsolösningar?

Detaljprogram med talare annonseras senare.

En besöksguide (ej industrisponsrad) kommer att tas fram med förslag på vilka Himssföreläsningar och aktiviteter i utställningen som kan följas för ytterligare inspiration och fördjupning.

De svenska programinnehållet under Himss kommer att hållas ihop av Hans Almvide, Vitalis i samråd med Henrik Moberg -Socialdepartementet, Niklas Eklöf – eHälsomyndigheten , Mikael Johansson – Inera AB och Johan Lidén – Swedish Medtech