Primärvård@vitalis

Ny teknik och omställning till god och nära vård

Ny teknik och omställning till god och nära vård

Primärvården är kärnan i svensk hälso- och sjukvård och navet för den omställning till en nära mindre sjukhustung vård som sker bland annat genom Anna Nergårdhs arbete med utredningen God och Nära vård. Behovet att hitta nya vägar för att bättre kunna nyttja resurser – inte minst personalens tid – för att tillhanda vård med utgångspunkt från patientens behov är stort. Efter det stora intresset för primärvård på Vitalis de senaste två åren väljer vi i år att fokusera primärvårdsdagen på hur eHälsa och ny teknik kan stödja omställningen till en god och nära vård med primärvården som bas. Denna heldag är fylld av ny inspiration och konkreta goda exempel som förhoppningsvis sporrar ny utveckling på andra håll i landet.

 

Vad innehåller dagen?
Målsättningen med dagen är att inspirera och sprida konkreta goda exempel på hur nya arbetssätt och ny teknik skapat förbättring i både vården och arbetsmiljön. Vi vill fokusera på hur utvecklingsarbetet och förändringsresan gått till och vad vi kan dra nytta av i andra verksamheter.

Vi får under dagen lära oss mer om hur den digitala vården nu integreras i den fysiska – vägen framåt för att kunna dra nytta av digitala besök för att verkligen utveckla vården. Vi får lära oss mer om hur specialistkompetens kan användas på distans så att varken patienter eller personal behöver flyttas och hur AI kan användas i primärvården. Egenvården är den allra närmsta vården och spännande verksamheter med utvecklad egenvård för patienter med kroniska sjukdomar växer fram i hela landet, vi får höra med om hur patienter med KOL och IBD både kan få större delaktighet och bättre resultat med utvecklad egenvård. Dessutom blir det spaningar framåt och samtal kring vad som driver förändringar och hur vi kan fånga kreativiteten hos personal och patienter och vision 2025s roll i utvecklingen av den Nära vården med statssekreterare Agneta Karlsson.
 Vår förhoppning är att denna dag kommer att sprida utvecklingsviljan vidare så att vi alla kan bidra till utvecklingen av den nära vården med patienten i centrum.

Vem vänder sig dagen till?
Förhoppningen är få se en bred uppslutning från primärvårdens alla yrkesgrupper, från dig som är kliniskt verksam och vill få verktyg att driva förändring från golvet, till chefer och politiker som ska tillhandahålla förutsättningarna plus alla som arbetar med omställning till en ”Nära vård”.

Se hela programmet för Primärvård@vitalis >>