Medical Imaging@vitalis

Vad är Medical Imaging@vitalis?

Medical Imaging är ett konferensspår på Vitalis om hur radiologin och patologin kan utnyttja innovativ teknik och integrated diagnostics för att bidra till bättre cancervård. Kunskapshöjande seminarier med verkliga case bidrar till kompetensutveckling och tillfälle till diskussion bland deltagarna.

Vem deltar på Medical Imaging?

Medical Imaging är intressant för dig som är delaktig inom cancervården i befattningar så som:
• Verksamhetschef patologi
• Verksamhetschef radiologi
• Onkologer
• Radiologer
• Patologer
• Kirurger
• IT-chefer
• Politiker
• Verksamhetsutvecklare

Varför Medical Imaging?

Varje år får cirka 60 000 personer i Sverige cancer. År 2040 beräknas nästan dubbelt så många personer i Sverige leva med en cancerdiagnos jämfört med idag, vilket kommer medför ökade samhällskostnader till nära 70 miljarder kronor (siffror från Cancerfondsrapporten 2016). Radiologin och patologin är två av de nyckelfunktioner som har möjlighet att bidra till att vården effektiviseras.

På årets Vitalis fokuserar vi på hur radiologin och patologin kan utnyttja innovativ teknik och integrerad diagnostik för att bidra till bättre och mer effektiv cancervård. Några av de frågor som kommer diskuteras är:

• Hur kan samarbete över geografiska gränser och tillgång till specialistkompetens underlättas?

• Hur kan arbetet inför de multi-disciplinära mötena effektiviseras, hur kan kvaliteten höjas på själva mötena och hur kan uppföljning och dokumentation underlättas?

• Hur kan applikationer baserade på machine learning/deep learning stötta sjukvården och vilka risker och
möjligheter medför det?

• Hur påverkar så kallade integrerade vårdflöden radiologins och patologins vardag och hur kan integrerade vårdflöden implementeras för att höja vårdkvaliteten?

• Hur kan lagring- och arkivlösningar, som t.ex. VNA stötta patientcentrerad vård?

Bakgrund

Som en del i arbetet att hantera den snabba ökningen av cancer i samhället jobbar nu Sveriges kommuner och landsting (SKL) och RCC med att införa standardiserade vårdförlopp för olika cancertyper. En cancerpatients resa inom vården innebär besök på många olika avdelningar, där livsviktig information måste följa med patienten längs vägen.

Behovet av tillgänglig och sammanhållen patientinformation är därför stort och dagens IT-lösningar måste uppfylla dessa krav samtidigt som de värnar om patientsäkerheten. Hur kan tekniken stödja samarbete över gränser och experthjälp, oavsett geografisk placering, för att säkerställa att patienten får snabb diagnos oavsett landsting? Detta tas upp i Medical Imaging@vitalis.

sectra2